Trøbbel i Pa­ra­dis(et) – mo­ti­ve­ne og fel­les­ska­pets in­ter­es­ser

Stavanger Aftenblad - - DEBATT - Sti­an Rob­ber­stad Stavanger

BY­UT­VIK­LING: Er det mu­lig for ut­byg­ge­re og po­li­ti­ke­re å se sam­funns­en­ga­sje­men­tet rundt by­ut­vik­lings­spørs­mål i et stør­re per­spek­tiv? Ar­ki­tek­ten Hen­rik Lund­berg etter­ly­ser (Af­ten­bla­det 28. 12.) et stør­re og bre­de­re per­spek­tiv blant inn­byg­ge­re som en­ga­sje­rer seg i by­ut­vik­lings­sa­ker. Lund­berg de­ler en­ga­sje­men­tet rundt ut­vik­lin­gen av Pa­ra­dis i to de­ler, den ene si­den som en klas­sisk NIMBY (Not In My Back Yard) og den and­re si­den som et for­ut­sig­bart venstre­ra­di­kalt opp­rør hvor penge­mak­ta er den opp­lag­te skur­ken.

Inn­byg­ger­en­ga­sje­men­tet strek­ker seg alt­så ikke len­ger enn til egne brut­te ut­sikts­lin­jer og mang­len­de for­stå­el­se for grunn­leg­gen­de sam­funns­ut­vik­ling.

Te­ma for Oslo ar­ki­tek­turt­rien­na­le 2019 er de­growth, et be­grep de­fi­nert av den øster­riks­ke so­sial­fi­lo­so­fen André Gorz på 1970-tal­let, som tar til orde for en sam­funns­ut­vik­ling ba­sert på anti­ka­pi­ta­lis­tis­ke ide­er hvor det per­son­li­ge for­bru­ket er be­ty­de­lig la­ve­re enn da­gens «vokse inn i him­me­len»-man­tra. Trien­na­len stil­ler føl­gen­de spørs­mål: Hva vil bli ar­ki­tek­tens rol­le i en ver­den hvor vi for­bru­ker mind­re? Spørs­må­let, som ved førs­te iakt­ta­gel­se kan vir­ke tem­me­lig uto­pisk, er be­ti­me­lig og be­ly­ser da­gens lo­ka­le vekst­kul­tur. Stavanger kom­mu­nes sva­ert am­bi­siø­se klimaog miljø­plan har blant an­net mål om 80 pro­sent kutt i klima­gass­ut­slip­pe­ne in­nen 2030. Stavanger tar også sik­te på å bli en null­ut­slipps­kom­mu­ne in­nen 2040.

I bes­te fall naivt

Hvor­dan vi plan­leg­ger og byg­ger by­ene våre har stor på­virk­ning på klima­regn­ska­pet. Å byg­ge lei­lig­he­ter og ar­beids­plas­ser i naer­he­ten av et kol­lek­tivt knute­punkt å tro at det skal end­re for­bruks­mønst­re, er i bes­te fall naivt. Det er mo­ti­ve­ne og hvor­dan vi byg­ger som er av­gjø­ren­de.

Å byg­ge fem eta­sjer i kvar­tals­struk­tur har vist seg mer ef­fek­tivt enn å byg­ge fritts­tå­en­de vo­lum på 10–15 eta­sjer. Det er alt­så ikke høy­den som er av­gjø­ren­de, det er tett­he­ten. At sto­re ak­tø­rer som Bane Nor Ei­en­dom, Røk­ke og Ydste­bø nå ret­ter opp­merk­som­he­ten til tom­ter som her i Pa­ra­dis, er selv­sagt mu­lig­he­ten for av­kast­ning rundt den grøn­ne re­to­rik­ken som i alt for lang tid har pre­get det po­li­tis­ke ord­skif­tet.

Kvikk og lønn­som fiks

Å for­tet­te langs knute­punkt gir både po­li­ti­ke­re og ut­byg­ge­re en kvikk og lønn­som fiks, men bi­drar hver­ken til den miljø­mes­si­ge end­rin­gen som er på­krevd el­ler en mer le­ven­de og vi­tal by. Vi må byg­ge miljø­venn­lig, men­neske­venn­lig og lang­sik­tig og ikke fal­le for enk­le po­li­tis­ke ut­spill om at tra­di­sjo­nel­le kon­tor­ar­beids­plas­ser i glass og knute­punkt skal red­de både mil­jø og han­de­len i sen­trum.

Ut­byg­ge­re, tomte­ei­ere og po­li­ti­ke­re kan ses som en ho­ved­grup­pe som me­ner at by­ut­vik­ling må skje for å be­ri­ke de ut­valg­te ak­tø­re­ne ved hjelp av fel­les­ska­pets res­sur­ser. På den­ne må­ten unn­går man å ta inn over seg stør­re ut­ford­rin­ger for fel­les­ska­pet, slik kan po­li­tikk, øko­no­mi for­fal­le til en slags ego­is­me.

Ny, øko­no­misk vi­sjon

Vi må i fel­les­skap til­rette­leg­ge for den nye øko­no­mi­en og det den ame­ri­kans­ke øko­no­men og sam­funns­vi­te­ren, Jere­my Rif­kin, be­teg­ner som den tred­je in­du­stri­el­le re­vo­lu­sjo­nen. I føl­ge Rif­kin er da­gens øko­no­mis­ke sys­tem langt fra ba­ere­kraf­tig, ver­den tren­ger en ny, øko­no­misk vi­sjon.

JON INGEMUNDSEN

«At sto­re ak­tø­rer som Bane Nor Ei­en­dom, Røk­ke og Ydste­bø nå ret­ter opp­merk­som­he­ten mot tom­ter som her i Pa­ra­dis, bil­det, er selv­sagt mu­lig­he­ten for av­kast­ning rundt den grøn­ne re­to­rik­ken som i alt­for lang tid har pre­get det po­li­tis­ke ord­skif­tet», skri­ver Sti­an Rob­ber­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.