Er po­li­ti­ker­ne kyn­di­ge nok i by­ut­vik­ling?

Stavanger Aftenblad - - DEBATT - Tor Tor­kel­sen Stavanger

UT­BYG­GING: I Stavanger kom­mu­ne er det for tida man­ge pla­ner for ut­byg­ging av bo­li­ger/na­e­ring. Det gjel­der Pa­ra­dis, nå Jåt­t­åvå­gen og snart Forus Øst. Sto­re ut­byg­gin­ger der pla­nen er at man­ge folk skal bo og evt. ar­bei­de. I til­legg er det man­ge mind­re ut­byg­gings­om­rå­der på gang.

Nå leg­ges det opp til at folk med barn skal bo i blok­ker og ha «gang­av­stand» til ar­beids­plass og barne­hage/sko­le in­nen­for 10 mi­nut­ter. Jeg stil­le spørs­mål om hvor stort be­ho­vet i Stavanger er for at folk skal bo i høy­hus i strøk der sli­ke hus for all­tid vil øde­leg­ge utsikt og na­tur og area­ler knyt­tet til na­tur­lig strand­lin­je der den ennå fin­nes?

Stå­le Økland stil­ler i en gjeste­ar­tik­kel i Af­ten­bla­det 7. ja­nu­ar spørs­mål om hvor­for så man­ge men­nes­ker vil bo i byen? Da me­ner jeg at det er na­er­lig­gen­de å spør­re om ei­en­doms­ut­vik­le­re (som kun har pro­fitt som mål) er bed­re enn spe­sia­lis­ter i by­ut­vik­ling å be­stem­me hvor­dan en by skal ut­vik­le seg? Og ikke minst, er po­li­ti­ke­re kyn­di­ge nok å ta av­gjø­rel­ser ved­rø­ren­de hvor­dan en by bør ut­vik­le seg?

Blir Stavanger lyk­ke­li­ge­re av å få 1020.000 fle­re inn­vå­ne­re med der­til mer tra­fikk og kon­kur­ran­se om barne­ha­ger, eldre­hjem, sko­ler, syke­hus­plas­ser etc.?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.