Er­na Sol­berg må stop­pe Frp

Stavanger Aftenblad - - DEBATT - Hei­di Bjer­ga Sand­nes SV

PO­LI­TIKK: Når jeg trod­de det ikke kun­ne bli ver­re, når jeg trod­de inn­vand­rings­kor­tet al­le­re­de var brukt opp, så kom­mer det jam­men fle­re ufor­ståe­li­ge for­slag i lø­pet av re­gje­rings­for­hand­lin­ge­ne. I de­sem­ber gikk fi­nans­mi­nis­te­ren fra Frp ut med tre ho­ved­krav til for­hand­lin­ge­ne, og sier blant an­net at hun vil ha inn­stram­ming på asyl- og flykt­ninge­po­li­tik­ken.

Og Se­nior-Frp føl­ger opp med å kre­ve at det to­ta­le an­tal­let asyl­sø­ke­re og flykt­nin­ger må re­du­se­res i 2020 og ut­over når Carl I. Ha­gen den­ne uken ble in­vi­tert til å gi inn­spill til for­hand­lin­ge­ne.

Ikke fulgt med i medie­ne?

De me­ner kan­skje at bi­dra­get fra Nor­ge til flykt­ning­lei­re­ne i Hel­las er nok. Har de ikke fulgt med i medie­ne? De nors­ke da­me­ne Trude Ja­cob­sen, Han­ne Hezslein-Los­si­us, Marthe Val­le og An­ne Ceci­lie Tved­ten er hjem­me igjen etter fri­vil­lig ar­beid på en kli­nikk in­ne i flykt­ning­lei­ren Mo­ria på den gres­ke øya Les­bos. De slår alarm om si­tua­sjo­nen i lei­ren som Nor­ge er med å fi­nan­siere, slik at vi skal slip­pe å ta imot flykt­nin­ger her i lan­det.

Til­ba­ke i Nor­ge etter ti da­ger på jobb i den gres­ke lei­ren, rap­por­te­rer de om sva­ert pre­ka­ere bo- og leve­for­hold for i over­kant av 5000 som i dag bor i lei­ren, hvor det ikke fin­nes sik­ker til­gang på reint vann el­ler strøm. De sier det er eks­tra ille på grunn av kul­da, og de ber om eva­ku­e­ring til and­re land i Euro­pa nå. De me­ner Hel­las er sprengt og ikke kan ta seg av de 15.000 flykt­nin­ge­ne som fin­nes på de gres­ke øy­ene. Det­te står i sterk kon­trast til re­gje­rings­for­hand­lin­ge­ne som på­går nå.

Kutt i barne­tryg­den

Så kom­mer jam­men et nytt inn­vand­rings­for­hand­lings­kort fra Frp. Nå skal de sør­ge for at barne­tryg­den skal kut­tes for at inn­vand­re­re skal få faer­re barn.

Den­ne gan­gen er det Per-Wil­ly Amund­sen som fore­slår at det kut­tes i barne­tryg­den etter barn nr. tre, for å få ned an­tal­let føds­ler blant so­ma­liere og and­re inn­vand­re­re med man­ge barn. Han øns­ker en ba­ere­kraf­tig be­folk­nings­sam­men­set­ning, og me­ner den et­nisk nors­ke be­folk­nin­gen må ved­li­ke­hol­des. Det­te er spilt inn i re­gje­rings­for­hand­lin­ge­ne hvor List­haug iva­re­tar par­ti­ets in­ter­es­ser, sier Amund­sen til TV2. Vi får nok et ek­sem­pel på at i po­li­tik­ken har barn for­skjel­lig ver­di. Og det min­ner ube­ha­ge­lig om pe­rio­der i histo­ri­en vi ikke øns­ker å hen­te fram igjen.

Det­te må va­ere det mest eks­tre­me for­hand­lings­kor­tet som noen gang har va­ert med i re­gje­rings­for­hand­lin­ger. Det­te må Er­na stop­pe. Hun øns­ket seg jo fle­re barn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.