Svein­ung Sand får Inge Ste­ens­lands sti­pend

Stavanger Aftenblad - - KULTUR -

STAVANGER: Un­der Stavanger Sym­foni­or­kes­ters nytt­års­kon­sert fre­dag ble fio­li­nist og or­kes­ter­ve­te­ran Svein­ung Sand til­delt Inge Ste­ens­lands sti­pend.

Det var styre­le­der Mar­tin Gjels­vik som over­rak­te sti­pen­det un­der kon­ser­ten. Sti­pen­det er på 50.000 kro­ner, og har si­den 2008 blitt delt ut til en av or­kes­te­rets mu­si­ke­re hvert år. I be­grun­nel­sen for å gi sti­pen­det til Sand, sto føl­gen­de:

«Fio­li­nis­ten Svein­ung Sand har va­ert en sen­tral skik­kel­se i or­kes­te­ret si­den tid­lig på 1980-tal­let. Han er va­ert en vik­tig ar­ki­tekt, ini­tia­tor og res­surs i or­kes­te­rets be­ty­de­li­ge vekst og ut­vik­ling. Sand er en emi­nent mu­si­ker som be­hers­ker fle­re gen­re og in­stru­men­ter. Han har va­ert kon­sert­mes­ter og bi­dratt i alle vik­ti­ge råd, ko­mi­té­er og fora i SSO. Svein­ung har all­tids hatt or­kes­te­rets vekst og bes­te for øye, bi­dratt med klo­ke og kon­struk­ti­ve inn­spill og va­ert en vik­tig re­pre­sen­tant utad.

Svein­ung har en lun hu­mor og er en iv­rig his­to­rie­for­tel­ler som ofte av­slut­tes med en her­lig, run­gen­de lat­ter. I til­legg til å va­ere pro­fe­sjo­nell fio­li­nist i SSO, er han en full­blods og all­si­dig «mu­si­kant» med stor spille­gle­de. Sand har spilt bass med Løg­na­sla­get og har til­brakt utal­li­ge kvel­der på De Røde Sjø­hus og by­ens revy­sce­ner. Han har også med­vir­ket på en rek­ke inn­spil­lin­ger med ar­tis­ter som Bjørn Eids­våg og Sig­vart Dags­land.

Si­den 2008 har SSO hatt mu­lig­he­ten til å over­ras­ke og gle­de en­kelt­mu­si­ke­re i vårt or­kes­ter med et be­ty­de­lig sti­pend på 50.000. Sti­pen­det har blitt til­delt mu­si­ke­re som har ut­mer­ket seg i kol­le­gi­et, og er en sjel­den an­led­ning til vi­de­re fag­lig ut­vik­ling.»

Fio­li­nist Svein­ung Sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.