Det hendte

Stavanger Aftenblad - - FOLK -

14. ja­nu­ar y 1501 Mar­tin Lut­her, 17 år, be­gyn­te på uni­ver­si­te­tet i Er­furt, Tysk­land. y 1539 Spa­nia an­nek­ter­te Cuba. y 1690 Kla­ri­net­ten ble opp­fun­net

i Nürn­berg, Tysk­land. y 1724 Kong Philip V av Spa­nia

ab­di­ser­te. y 1793 Ludvig XVI ble kjent skyl­dig i for­ra­e­de­ri og dømt til dø­den. y 1809 Eng­land og Spa­nia gikk sam­men mot Na­po­le­on Bona­par­te. y 1814 Nor­ge ble av­stått til Sve­ri­ge av Dan­mark etter Kiel­fre­den - Unio­nen først virk­som fra no­vem­ber grun­net grunn­lo­ven og valg av Chris­ti­an Fre­de­rik til kon­ge y 1837 For­mann­skaps­lo­ven gav

Nor­ge kom­mu­nalt selv­sty­re. y 1858 Na­po­le­on III av Frank­ri­ke

unn­slapp et at­ten­tats­for­søk. y 1907 Jord­skjelv i Kings­ton på Ja­mai­ca. Mer enn 1 000 men­nes­ker om­kom. y 1911 Roald Amund­sen ank­ret opp med «Fram» i Hval­buk­ta i Ross­ha­vet. y 1914 Hen­ry Ford tok i bruk

sam­le­bånd i bil­pro­duk­sjo­nen. y 1920 37 fiske­re om­kom i uva­er

uten­for Ti­tran i Sør-Trøn­de­lag. y 1928 Co­los­se­um kino i Oslo

åp­net. y 1939 Dron­ning Maud Land i An­tark­tis ble lagt inn un­der norsk stats­over­høy­het. y 1943 Ca­sablan­ca-kon­fe­ran­sen, der Churchill og Roo­se­velt drøf­tet mi­li­ta­er ak­sjon i vest («den and­re front») mot Tysk­land og Ita­lia - Før­te til al­li­ert land­gang på Si­ci­lia i juni og i Nor­man­die 1944 y 1954 Ma­ri­lyn Mon­roe gif­tet seg

med Joe DiMag­gio. y 1955 Os­car Torp søk­te av­skjed

som stats­mi­nis­ter etter tre år. y 1956 Lov­end­ring åp­net for

kvin­ne­li­ge pres­ter i Nor­ge. y 1963 I Frank­ri­ke nek­tet Char­les de Gaul­le Stor­bri­tan­nia ad­gang til EU - Der­med ble Nor­ges søk­nad også uak­tu­ell y 1969 En eksplosjon om­bord på USS En­ter­pri­se uten­for Ha­waii tok li­vet av 25 men­nes­ker. y 1972 Mar­grethe II av Dan­mark ble kro­net til dron­ning, den førs­te dron­nin­gen i lan­det si­den 1412. y 1981 Sto­re po­liti­styr­ker ble satt inn for å fjer­ne de­mon­stran­te­ne mot Al­ta - ut­byg­gin­gen i Stil­la. y 1985 Is­rael star­tet til­bake­trek­nin­gen fra Sør-Li­ba­non y 1985 Marti­na Nav­ra­ti­lova vant

sin 100. ten­nis­tur­ne­ring. y 1991 a - ha inn­le­det sin førs­te kon­sert i Nor­ge på to og et halvt år. y 1993 I Dan­mark gikk stats­mi­nis­ter Poul Schlü­ter av etter å ha gitt gale opp­lys­nin­ger om be­hand­ling av ta­mils­ke asyl­sø­ke­re y 1998 Et af­ghansk laste­fly styr­tet i sør­vest­li­ge Pa­kis­tan. Mer enn 50 men­nes­ker om­kom. y 1998 Fors­ke­re i Dal­las, Texas an­non­ser­te at de har fun­net et en­zym som sen­ket ald­rings­pro­ses­sen og som for­hind­ret celle­død. y 2005 Rom­son­den «Huy­gens»

lan­det på Sa­turns måne Ti­tan. y 2008 Rom­son­den Messenger gjor­de sin førs­te fly­by av Mer­kur, det førs­te rom­far­tøy­et som be­sø­ker pla­ne­ten si­den Ma­ri­ner 10 i mars 1975. y 2008 Terrorangrepet mot Sere­na Ho­tell: Syv men­nes­ker ble drept, in­klu­siv Dag­bla­dets jour­na­list Car­s­ten Tho­mas­sen, og fle­re skadd i an­gre­pet, der­iblant en UD-an­satt. y 2011 Tu­ni­sia sin pre­si­dent Zi­ne

El Abi­di­ne Ben Ali gikk av. y 2016 WHO er­k­la­er­te at den to år lan­ge ebola­epi­de­mi­en i VestAfri­ka var over.

Kron­prins Olav ble for­lo­vet med prin­ses­se Märt­ha av Sve­ri­ge på den­ne dag for 90 år si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.