Rett ut i vei­en

Stavanger Aftenblad - - FOLK - Sig­ve Ims

DA­GENS ORD: Det var egent­lig ald­ri far­lig. Ikke den­ne gan­gen. For jeg så syk­ke­len på for­tau­et ei god stund. Men ved fot­gjen­ger­over­gan­gen bras­te den unge da­men rett ut i vei­en. Selv­sagt, for ver­den til­hør­te hen­ne og alle bi­ler had­de bare va­er­så­god å stop­pe. Selv­sagt stop­pet jeg. Det vil jeg all­tid prø­ve på.

Alle som kjø­rer bil vet at vi et ør­lite øye­blikk kan va­ere uopp­merk­som­me. Vi vet også at kom­pli­ser­te tra­fikk­bil­der kan føre til at tra­gis­ke ting skjer. Også for oss som prø­ver å kjø­re for­sik­tig og ha all vår opp­merk­som­het på tra­fik­ken.

Når uhell av den­ne ty­pen skjer, også de som kan få fa­ta­le kon­se­kven­ser, så kan vi jo også spør­re hvem som skap­te si­tua­sjo­nen.

Det er mu­lig å an­kla­ge Gud. Hvor­for for­hind­ret Han ikke det­te. Og la det va­ere sagt, Gud tar i mot våre an­kla­ger, også de som er uri­me­li­ge. Og det er mu­lig å an­kla­ge men­nes­ker, hvor­for valg­te du som du gjor­de. Po­en­get er at vi men­nes­ker selv sva­ert ofte er fullt ut an­svar­li­ge for de von­de tin­ge­ne som skjer. Det er våre valg som gjør at det går som det går.

Mye av li­vet hand­ler om å gjø­re gode valg. Valg som spa­rer oss for von­de ting. Valg som hjel­per oss å fin­ne den gode vei­en sam­men med Gud og men­nes­ker. Ord som er mer enn 2500 år gam­le sier det slik: «Jeg la meg på hjer­tet å la­ere hva som er vis­dom, og hva som er dår­skap og ufor­stand.»

(For­kyn­ne­ren 1.29)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.