Dansk eks­pert med stikk til Nor­ge

Stavanger Aftenblad - - SPORT -

HERNING: San­der Sa­go­sen av­fei­er TV3eks­pert Joa­chim Bold­sens ut­spill om at Nor­ge mang­ler en skik­ke­lig for­svars­sjef i hånd­ball-VM.

Den tid­li­ge­re dans­ke lands­lags­pro­fi­len er med i stu­dio un­der TV3s sen­din­ger.

– Jeg sy­nes Nor­ge mang­ler en John­ny Jen­sen, en spil­ler man ikke øns­ker å møte i du­ell. Øns­ker du ikke det, lø­per du for­bi ham. Det gjør det mye let­te­re for de and­re (i for­sva­ret), sier Bold­sen til NTB.

Jen­sen var sen­tral på det nors­ke lands­la­get i man­ge år fram til 2012-EM, mest kjent for sin fy­sikk og knall­tøf­fe for­svars­stil.

Jen­sen skyg­get ikke unna et sam­men­støt el­ler tre. Han spil­te 200 lands­kam­per, på­dro seg 145 ut­vis­nin­ger og fikk sju røde kort.

– Jen­sen var inn­imel­lom over gren­sen. Det vet han også selv, og hel­dig­vis spil­te jeg sam­men med ham (på klubb­la­get). Det­te er noe av det lil­le jeg sy­nes det nors­ke la­get ikke har. Kall det gjer­ne en skik­ke­lig for­svars­sjef.

Sa­go­sen får høre si­ta­te­ne, og han tren­ger bare et lite se­kund på å løf­te peke­fin­ge­ren mot Bold­sen

– Det­te er jeg uenig i. Vi har både (Mag­nus) Gul­le­rud og Pet­ter (Øver­by) som kan gri­se til litt om de vil, men det var litt før i ti­den at du grise­spil­te i for­svar, sier Sa­go­sen til NTB om Bold­sen-ut­ta­lel­se­ne.

– Nå øns­ker vi oss for­svars­spil­le­re som kan stop­pe mot­stan­de­ren uten å få ut­vis­nin­ger. Hånd­ball av­gjø­res med så små mar­gi­ner, og én to mi­nut­ters ut­vis­ning kan av­gjø­re om du vin­ner el­ler ta­per.

– Det hjel­per å ha noen som kli­ner til slik at mot­stan­der­ne trek­ker seg litt i be­ve­gel­se­ne, men det­te er en ba­lanse­gang, sier Sa­go­sen.

Nor­ge mø­ter Øs­ter­rike man­dag og Chi­le tirs­dag i VM. Tors­dag kom­mer kam­pen som kan av­gjø­re vei­en mot en even­tu­ell semi­fi­na­le.

Da ven­ter Dan­mark for Nor­ge. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.