Sa­lah-straf­fe sør­get for årets førs­te Li­ver­pool-sei­er

Stavanger Aftenblad - - SPORT -

FOT­BALL: Li­ver­pool økte lør­dag av­stan­den ned til Man­ches­ter City til sju po­eng da Mo­ha­med Sa­lah ble match­vin­ner i 1-0-sei­e­ren borte mot Brighton.

Sa­lah ble felt og tok straf­fen selv da dom­mer Ke­vin Fri­end pek­te på straffe­mer­ket fem mi­nut­ter etter pau­se. Da had­de Pas­cal Gross blitt lurt av egyp­te­ren og lagt Sa­lah i bak­ken in­ne i seks­ten­me­te­ren.

Straf­fen ble ban­ket hardt og vel­plas­sert i mål bak Brighton­keeper Da­vid Button.

Li­ver­pool had­de fram til da va­ert det fø­ren­de la­get og hatt fle­re sto­re sjan­ser til å ta le­del­sen. Blant an­net var Ro­ber­to Fir­mi­no kun en sko­stør­rel­se unna å gi Li­ver­pool le­del­sen i star­ten av kam­pen etter et inn­legg fra An­dy Ro­bert­son.

Også Xher­dan Shaqi­ri kun­ne sendt Li­ver­pool i fø­rin­gen i førs­te om­gang etter et inn­legg fra Trent Alex­an­der-Ar­nold. He­ad­in­gen til den lil­le sveit­se­ren strøk stol­pen.

Li­ver­pool skul­le få den for­lø­sen­de sco­rin­gen, men måt­te ven­te til fem mi­nut­ter etter pau­sen.

– Det var en hard kamp, men det er sånn det er. Det var en mas­siv kamp, alle vet hvor vans­ke­lig det er å spil­le i Brighton, sa Li­ver­pool-ma­na­ger Jür­gen Klopp til Sky Sports etter kam­pen. – Brighton er vans­ke­li­ge å møte borte, og de er godt de­fen­sivt or­ga­ni­sert. Der­for var det vik­tig for oss å va­ere tål­mo­di­ge, sa Li­ver­pools midt­bane­spil­ler Jor­dan Hen­der­son.

Etter sco­rin­gen kom Brighton mer med i kam­pen, og synde­buk­ken fra straffe­spar­ket, Pas­cal Gross, fikk en kjempe­sjan­se da et inn­legg fant vei­en inn i fel­tet. Tys­ke­rens skudd­for­søk gikk rett i for­svars­blok­ka til gjes­te­ne. (NTB)

Mo­ha­med Sa­lah ble match­vin­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.