Dob­belt­sei­er for de nors­ke lang­renns­her­re­ne på lagsprin­ten

Stavanger Aftenblad - - SPORT -

LAN­G­RENN: Sind­re Bjørne­stad Skar var nok en gang i egen klas­se da han gikk Nor­ge inn til sei­er på lagsprin­ten i Dres­den. Eirik Brands­dal sør­get for dob­belt norsk.

Skar fulg­te opp lør­da­gens sei­er med å her­je på lagsprin­ten søn­dag. Han kun­ne jub­le sam­men med mak­ker Erik Val­nes.

Det var jevnt helt til slut­ten, men Skar gi­ret opp på opp­lø­pet og vant kom­for­ta­belt. Brands­dal gikk Nor­ges 2.-lag inn til an­nen­plass etter en jevnt spurt mot Russ­land.

Brands­dal var på lag med Pål Gol­berg.

Skar vis­te der­med nok en gang at han er blant ver­dens al­ler rå­es­te sprin­te­re. Lør­dag sa han at han fø­ler seg trygg på at han får gå dis­tan­sen i VM. Søn­dag la han inn nok en strå­len­de søk­nad.

– Han har lekt med kon­kur­ren­te­ne i semi­fi­na­len og fi­na­len, sa NRK-eks­pert Tor­geir Bjørn om Skar på di­rek­ten.

For lag­ka­me­rat Val­nes ble det også en per­fekt av­slut­ning på en glim­ren­de helg. Lør­dag over­ras­ket han med tredje­plass. Fra før had­de han ald­ri kom­met høy­ere på re­sul­tat­lis­ten enn 22.-plass i ver­dens­cu­pen.

Fle­re av de ster­kes­te sprin­ter­ne står over den­ne hel­gen. Blant and­re Jo­han­n­es Høs­flot Klaebo, Emil Iver­sen, samt fle­re rus­sis­ke stjer­ner hvi­ler etter Tour de Ski.

Lagsprint står på pro­gram­met i VM i Se­efeld, som star­ter nes­te må­ned.

I kvinne­klas­sen så det også len­ge ut som det kun­ne bli norsk sei­er, men to svens­ke lag par­ker­te Mai­ken Cas­per­sen Fal­la på opp­lø­pet. Nor­ges første­lag, som også be­sto av Ma­ri Ei­de, ble der­med num­mer tre.

An­net­la­get, med Ane Ap­pel­kvist Sten­seth og Ka­thri­ne Har­sem, ble num­mer seks.

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.