Log­gen

Stavanger Aftenblad - - INNHOLD -

FASTLEGEN: Når det røy­ner på i li­vet, er det ofte fastlegen vi sø­ker hjelp hos. Når vi tren­ger mer enn en skul­der å grå­te på, el­ler en venn som lyt­ter; når vi tren­ger en pau­se fra ar­beids­li­vet, når vi har be­hov for be­hand­ling, en un­der­sø­kel­se for en kløe, en smer­te el­ler en be­kym­ring vi ba­erer på – da er fastlegen vår klip­pe. Den­ne trygg­he­ten glip­per nå for sta­dig fle­re av oss. Fast­lege­stil­lin­ger står ube­satt i lang tid over hele lan­det – også i vår re­gion. Vår jobb er å be­ly­se det­te over­for an­svar­li­ge myn­dig­he­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.