Be­hov for ny kom­mi­sjon

Stavanger Aftenblad - - MENINGER -

LEDER: Na­e­rings­mi­nis­ter Tor­bjørn Røe Isak­sen (H) vil ha en ny yt­rings­fri­hets­kom­mi­sjon.

Det vil vi også.

Det er bare 20 år si­den den for­ri­ge kom­mi­sjo­nen le­ver­te sin ut­red­ning, «Yt­rings­fri­hed bør fin­de

Sted», un­der le­del­se av pro­fes­sor Fran­cis Se­jer­sted. Utred­nin­gen har dan­net grunn­la­get for en an­ner­le­des yt­rings­fri­hets­de­batt i lan­det.

«Det er ikke en kamp­sak for meg at folk skal få vise pupp på Face­bo­ok, men det er et vel­dig il­lust­re­ren­de ek­sem­pel på at det er Face­bo­ok som be­stem­mer hva som kan pub­li­se­res, og ikke norsk lov», sa Isak­sen til Klasse­kam­pen man­dag, da han lan­ser­te sin idé om en ny kom­mi­sjon.

Han vis­te først og fremst til fram­veks­ten av so­sia­le medi­er. Fak­tum er at multi­na­sjo­na­le kon­sern langt på vei kan lage gren­ser for hvor­dan vi kan snak­ke sam­men, helt uav­hen­gig av prek­ti­ge grunn­lovs­be­stem­mel­ser.

Men det er mer: Si­den 1999 har yt­rings­fri­he­ten blitt satt un­der press av eks­tre­me ter­ro­ris­ter, som bru­ker vold mot ut­øve­re av re­li­gions­kri­tikk. Ter­ror­an­gre­pet på det frans­ke sa­tire­ma­ga­si­net Char­lie Hebdo i ja­nu­ar 2015, er et ek­sem­pel på det. Tid­li­ge­re på 2000-tal­let had­de vi ka­ri­ka­tur­stri­de­ne rundt Mu­ham­med­teg­nin­ge­ne.

Det or­ga­ni­ser­te sam­funns svar på ter­ror har va­ert økt bruk av over­vå­king, mer kon­troll av inn­byg­ger­ne, også vi som bor i folke­styr­te, li­be­ra­le retts­sta­ter.

Den di­gi­ta­le re­vo­lu­sjo­nen har gjort stat­lig re­gu­le­ring av medie­ne til en vits. Du tren­ger ikke len­ger kon­se­sjon for å dri­ve en ra­dio- el­ler fjern­syns­ka­nal og det er ikke na­sjo­na­le sel­ska­per som ska­per me­nings­en­fold og makt­kon­sen­tra­sjo­ner i Tele­mark.

Men selv etter at blas­femi­be­stem­mel­sen er fjer­net fra straffe­lo­ven, går folk rundt og sy­nes det er leit med van­lig re­li­gions­kri­tikk og de fles­te ak­sep­te­rer det mes­te av over­vå­king der­som det gir økt trygg­hets­fø­lel­se.

Det er også en mis­for­stå­el­se at det er medie­ne som har skapt «fals­ke ny­he­ter». De kom­mer fra helt and­re or­ga­ner (og sta­ter) som bru­ker dem for å på­vir­ke valg og spre fals­ke ryk­ter.

Det er in­ter­es­sant i seg selv at det er na­e­rings­mi­nis­te­ren som nå tar til orde for en ny kom­mi­sjon. På 1990-tal­let var det­te kul­tur­po­li­tikk og jus­tis­po­li­tikk. Nå kan vi sløy­fe jus­tis­mi­nis­te­ren, for det er ikke lov­teks­ten i Grunn­lo­vens pa­ra­graf 100, som er pro­ble­met. Kul­tur­mi­nis­ter Tri­ne Skei Gran­de (V), som også er yt­rings­fri­hets­mi­nis­ter, må der­imot va­ere med på la­get.

For det som må ut­re­des er hvor­dan yt­rings­fri­he­ten kan ha den be­tyd­ning den skal ha i da­gens di­gi­ta­li­ser­te kren­kel­ses­sam­funn.

Det er in­ter­es­sant at det er na­e­rings­mi­nis­te­ren som tar til orde for en ny kom­mi­sjon.

VIDAR RUUD / NTB SCANPIX

Så langt har det kom­met: Na­e­rings­mi­nis­ter Tor­bjørn Røe Isak­sen kan nå også spil­le rol­le som yt­rings­fri­hets­mi­nis­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.