Fast­lege­stil­ling i Sand­nes ly­ses ut for fem­te gang

Stavanger Aftenblad - - NYHETER - Ca­mil­la.bjor­[email protected]­ten­bla­det.no

KRISE: Fast­le­ge-kri­sen har inn­hen­tet de størs­te by­ene. I Sand­nes ly­ses en fast­lege­stil­ling ut for fem­te gang. – Jeg for­står at unge le­ger ve­grer seg for å gå inn i yr­ket, sier fast­le­ge Svein Hen­ning Haarr.

Ca­mil­la Bjør­heim

66-årin­gen har va­ert lege på Gand­dal si­den 1985. Da fast­lege­ord­nin­gen ble inn­ført i 2001, star­tet han og kol­le­ge­ne op­ti­mis­tisk med 1800 pa­si­en­ter hver. De var ikke snau­e­re enn at de økt til 2000 pa­si­en­ter etter kort tid.

– Men så stop­pet det. Opp­ga­ve­ne til fastlegen bare økte. Jeg har ikke tatt inn nye pa­si­en­ter si­den 2003, sier Haarr.

Fak­tisk over­lot han på et tids­punkt 350 pa­si­en­ter til en ny lege som etab­ler­te seg i kon­tor­fel­les­ska­pet. I dag har han 1350 pa­si­en­ter og job­ber godt over 50 ti­mer i uka.

En kart­leg­ging i fjor vis­te at fast­le­ge­ne job­ber i snitt 55,6 ti­mer i uka.

Job­ber mye om kvel­den

I til­legg til hek­tis­ke da­ger, sit­ter Haarr mye med pa­pir­ar­beid på kvelds­tid. Økt ar­beids­be­last­ning gjør at han for­står dem som ve­grer seg for å gå inn i yr­ket, sam­ti­dig un­der­stre­ker han at job­ben som fast­le­ge er kjekk, va­riert og ut­ford­ren­de.

For fem­te gang skal kom­mune­over­lege Hans Pet­ter Tor­vik nå ly­se ut en le­dig fast­lege­stil­ling ved Sand­nes Kli­nik­ken. 1200 pa­si­en­ter har va­ert uten fast­le­ge si­den i fjor.

– I sam­ar­beid med lege­vak­ten de­ler vi på å iva­re­ta dis­se pa­si­en­te­ne. Løs­nin­gen er god­kjent av kom­mu­nen, sier Tho­mas Klei­berg Jen­sen, fast­le­ge ved Sand­nes Kli­nik­ken.

Lite op­ti­mis­tisk Kom­mune­over­lege Tor­vik for­be­re­der nå en sak til nes­te by­styre­møte i Sand­nes.

– Vi må vur­de­re å inn­føre lege­stil­lin­ger på fast­lønn, sier han. En rek­ke for­hold gjør han er lite op­ti­mis­tisk med tan­ke på å få kva­li­fi­ser­te sø­ke­re. Ny­lig var han på et møte med de ti størs­te kom­mu­ne­ne i lan­det.

– Bort­sett fra Dram­men, Oslo og Bae­rum, sliter al­le med å re­krut­te­re fast­le­ger. I Sand­nes har vi ald­ri opp­levd si­tua­sjo­nen vans­ke­li­ge­re enn nå, sier Tor­vik.

For­kla­rin­gen er sam­men­satt, men kan de­les inn i føl­gen­de punk­ter: y Fra og med 1. mars år kre­ves det at fast­le­ge­ne har gjen­nom­ført norsk tur­nus før de kan an­set­tes både i fas­te stil­lin­ger og i vi­ka­ria­ter (spe­sia­list­for­skrif­ten). y Fast­le­ge­ne har fått en rek­ke fle­re opp­ga­ver de sis­te åre­ne. Økt ar­beids­press gjør stil­lin­ge­ne mind­re at­trak­ti­ve. y Å kjø­pe seg inn i en etab­lert prak­sis, el­ler etab­le­re egen prak­sis, er et stort øko­no­misk løft man­ge le­ger ve­grer seg for å ta.

Stren­ge­re krav til vi­ka­rer

– Den nye for­skrif­ten som tråd­te i kraft 1. mars er fag­lig sett en styr­ke. Men den fø­rer også med seg et akutt re­krut­te­rings­pro­blem, sier Tor­vik.

Le­ger ut­dan­net i ut­lan­det må nå ha 12 må­ne­der tur­nus i syke­hus og 6 må­ne­der i kom­mune­helse­tje­nes­ten før de kan an­set­tes. Før kun­ne le­ger uten god­kjent tur­nus an­set­tes i vi­ka­ria­ter.

For­skrifts­end­rin­gen kom­mer på top­pen av en al­le­re­de mye om­talt fast­lege­kri­se. En fersk rap­port fra en ar­beids­grup­pe be­stå­en­de av re­pre­sen­tan­ter fra sta­ten, KS, helse­fore­ta­ke­ne og Den nors­ke lege­for­ening, vi­ser blant an­net at: y Ar­beids­be­last­ning har økt y Ar­beids­ti­den har økt y An­tall liste­pa­si­en­ter har gått

ned y Fast­le­ge­ne bru­ker mer tid enn tid­li­ge­re i for­bin­del­se med pa­si­ent­kon­sul­ta­sjon, uten pa­si­ent til ste­de y øk­nin­gen i ar­beids­om­fang er ikke fulgt opp med fi­nan­sie­ring

Par­te­ne me­ner at det er be­hov for til­tak for å re­krut­te­re og for å ska­pe en la­ve­re ters­kel for å gå inn i fast­lege­ord­nin­gen. Kor­te­re pa­si

JON INGEMUNDSE­N

– Nå er jeg hos ver­dens bes­te lege. Jeg gir litt av aeren for al­de­ren og hel­sa mi til Haarr, sier Per Au­dun Ravn­dal (92). Han er en av 1350 pa­si­en­ter på lis­ta til fast­le­ge Svein Hen­ning Haarr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.