Pen­sjo­nis­te­ne nek­ter å skri­ve un­der på trygde­opp­gjø­ret – vars­ler de­mon­stra­sjon

Stavanger Aftenblad - - NYHETER -

OSLO: Pen­sjo­nis­ter flest får in­gen real­lønns­øk­ning i årets trygde­opp­gjør, me­ner Pen­sjo­nist­for­bun­det. De nek­ter å skri­ve un­der og vars­ler de­mon­stra­sjon ved Stor­tin­get.

Grunn­be­lø­pet i folke­tryg­den øker fra 96.883 kro­ner til 99.858 kro­ner i årets trygde­opp­gjør. Det til­sva­rer 3,07 pro­sent. Gjen­nom­snitt­lig grunn­be­løp får en øk­ning på 3,2 pro­sent, mens al­ders­pen­sjon un­der ut­be­ta­ling får en år­lig øk­ning på 2,4 pro­sent.

Ar­beids- og so­sial­mi­nis­ter An­ni­ken Haug­lie (H) me­ner det­te vil med­føre en real­lønns­øk­ning for pen­sjo­nis­te­ne.

– Jeg er glad for at det lig­ger an til at al­ders­pen­sjo­nis­te­ne får en god øk­ning i pen­sjo­ne­ne. Slik det lig­ger an, blir år­lig øk­ning i pen­sjo­ne­ne høy­ere enn pris­veks­ten, sier hun i en presse­mel­ding.

Leder Jan Da­vid­sen i Pen­sjo­nist­for­bun­det er uenig og me­ner øk­nin­gen vil bli spist opp av pris­veks­ten. I så fall blir det fem­te år på rad uten real­lønns­vekst for pen­sjo­nis­te­ne. Det me­ner han er uhold­bart.

– For vår del be­gyn­ner det­te glas­set å bli fullt. Det er helt greit at en gang der fram­me vil pen­sjo­nis­te­ne også få en kjøpe­krafts­for­bed­ring, men nå har vi va­ert uten i fem år, sier han. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.