Død­sal­gen har tatt liv av laks for 620 mil­lio­ner kro­ner

Stavanger Aftenblad - - NYHETER -

OSLO: Den dø­de­li­ge al­gen som tar li­vet av opp­dretts­laks, sprer seg fort­satt. Hittil er 10.000 tonn fisk død nord i Nord­land og sør i Troms.

Tal­le­ne fra Fis­keri­di­rek­to­ra­tet er en fore­lø­pig be­reg­ning. På grunn av alge­opp­blomst­rin­gen har opp­dret­ter­ne som er ram­met, ikke hatt ka­pa­si­tet til å rap­por­te­re nøy­ak­ti­ge tall på hvor mye fisk de har mis­tet og hvor sto­re ta­pe­ne er.

Opp­dret­ter­ne i Troms har ikke meldt om dø­de­lig­het si­den 17. mai. I Nord­land er det fort­satt høy dø­de­lig­het og fle­re nye lo­ka­li­te­ter er ram­met.

– Pro­gno­se­ne for det kom­men­de døg­net er ut­gå­en­de vann­strøm fra Ofot­fjor­den, noe som be­tyr at fle­re an­legg i ytre de­ler av fjor­den står i fare. Det mel­des fort­satt om dø­de­lig­het i midt­re og ind­re de­ler, mel­der di­rek­to­ra­tet.

Al­ger i slek­ten Chry­sochrom­u­li­na er fun­net i vann­prø­ver fra beg­ge fyl­ker. Det­te er en van­lig alge, men ved for­hold som er spe­si­elt gode for al­ge­ne kan den blomst­re opp i stort an­tall og va­ere dø­de­lig for fisk. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.