Kri­pos ad­va­rer mot Vipps-svin­del

Stavanger Aftenblad - - NYHETER -

OSLO: Kri­pos har re­gist­rert at Vipps-svin­del brer om seg, og ber folk va­ere opp­merk­som­me. Po­li­ti­et i Ag­der etter­fors­ker nå yt­ter­li­ge­re et svin­de­l­for­søk med tje­nes­ten.

– Vi er kjent med fle­re til­fel­ler av svin­de­l­for­søk av Vipps-kun­der. Husk at in­gen se­riø­se fir­ma­er ber om pin­ko­der, pass­ord el­ler be­ta­lings­info på sms el­ler te­le­fon, ad­va­rer Kri­pos i en mel­ding på Twit­ter.

Det er få som an­mel­der svin­del el­ler for­søk på svin­del. Kri­pos ber folk va­ere flin­ke til å an­mel­de. De min­ner om at slik svin­de­len kan skje både via sms, te­le­fon, epost, ap­pli­ka­sjo­ner og nett­si­der.

– Vi an­be­fa­ler deg i til­legg å kon­tak­te ban­ken din og for­sik­rings­sel­ska­pet ditt. Har over­fø­rin­gen av pen­ger nett­opp skjedd? Ring ban­ken umid­del­bart og for­søk å stan­se over­fø­rin­gen, er blant nettsvin­del-rå­de­ne fra Kri­pos.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.