– De­re tren­ger ikke lide len­ger

Stavanger Aftenblad - - NYHETER - Corne­li­us Mun­kvik corne­li­us.mun­[email protected]­ten­bla­det.no

STAV­AN­GER: Over én time før ar­ran­ge­men­tet star­tet, sto Thor Frøit­land og An­net­te L. Sun­de klar foran dø­re­ne til Stav­an­ger Hall. Sja­ma­nen og prin­ses­sen skuf­fet ikke. Klok­ka er 18.30 og køen har vokst seg stor. Helt fremst står In­ger Le­ne Stor­dran­ge, som var på plass al­le­re­de klok­ka 17.00. Kort tid etter kom både Jen­ni­fer Lie, Thor Frøit­land, An­net­te L. Sun­de og Lai­la Thu Braut.

Al­le er ful­le av be­und­ring for prin­ses­se Märt­ha Loui­se.

– Hun brøy­ter vei for and­re. At hun vå­ger, tror jeg gjør det let­te­re også for and­re, sier Sun­de.

– Hva med sja­man Durek? Lai­la Thu Braut tar or­det: – Jeg vet ikke helt hva vi får i kveld, men jeg har sto­re for­vent­nin­ger, sier hun og på­ser at fol­ket bak hen­ne for­hol­der seg til van­lig kø­kul­tur.

Dø­re­ne åp­nes og sak­te, men sik­kert slip­per de for­vent­nings­ful­le i køen, de fles­te kvin­ner, inn. Den frems­te gjen­gen fin­ner plas­ser på rad num­mer to. Den førs­te ra­den er re­ser­vert.

Mot og styr­ke

– Jeg hå­per å opp­le­ve noe i kveld. Jeg øns­ker å gi slipp og å føle meg fri­ere, sier Sun­de.

Ly­se­ne dim­mes, og snart fyl­ler harpe­mu­sikk ak­kom­pag­nert av trom­mer Stav­an­ger Hall. I sin inn­led­ning gjør dia­log­prest Sil­je Trym Mat­hias­sen et po­eng av den­ne sam­men­set­nin­gen av in­stru­men­ter. Nett­opp at to så for­skjel­li­ge ting kan lyde vak­kert.

Trym Mat­hias­sen leg­ger ikke skjul på at hun er uenig i at kir­ken steng­te dø­re­ne for ar­ran­ge­men­tet.

– Ar­ran­ge­men­tet druk­net i et hav av kri­tikk, sier dia­log­pres­ten, som sam­ti­dig ro­ser mo­tet og styr­ken prin­ses­sen og sja­ma­nen vi­ser ved å for­tel­le om egen tro og er­fa­rin­ger.

– Hun gjør mye godt for men­nes­ker, og hun for­tje­ner ikke å bli be­hand­let som det som min­ner om en kol­lek­tiv mobbe­kam­pan­je, sier dia­log­pres­ten.

Folk i sa­len klap­per.

Den nor­ma­le bok­sen

– Jeg er prin­ses­se Märt­ha Loui­se, sier prin­ses­se Märt­ha Loui­se, som nett­opp har gitt dia­log­pres­ten en god klem.

Lat­ter i sa­len.

Fra sce­nen for­tel­ler hun at hun all­tid har trodd at hun bor i et fritt land hvor en­kelt­men­nes­ker ser hver­and­re. Nå er hun ikke sik­ker.

– Vi må gjø­re end­rin­ger der­som vi skal opp­nå noe. Det blir litt som en fab­rikk. Der­som fab­rik­ken vil be­gyn­ne å pro­du­se­re nye ting, nyt­ter det ikke å fort­set­te med de gam­le rå­va­re­ne og de gam­le ma­ski­ne­ne. Det­te må byt­tes ut, sier prin­ses­sen og fortsetter:

– Vårt sam­funn er byg­get opp av bok­ser. Den størs­te bok­sen he­ter nor­mal. Er det noen av de­re som kjen­ner noen som pas­ser fullt og helt oppi den­ne bok­sen, spør hun.

In­gen.

– Li­ke­vel gjør de fles­te alt de kan for å bli plas­sert ak­ku­rat der, sier prin­ses­sen.

– En ob­ser­va­sjon

Det førs­te sja­man Durek sier når han får or­det, er føl­gen­de:

– De­re har en fan­tas­tisk prin­ses­se.

Mer lat­ter i sa­len.

Durek fortsetter med at prin­ses­sen og han ofte snak­ker om hvor­dan de kan gi noe til­ba­ke til fol­ket. De to kom­mer da til at de kan dele av sine er­fa­rin­ger.

Elsk deg selv

– De­re tren­ger ikke å lide len­ger. De­re ble skapt. Tenk på det. Hver mor­gen må de­re si fine ting om de­re selv. Els­ke li­vet. Els­ke ver­den. I ste­det rak­ker de­re ned på de­re selv, sier Durek Ver­rett, som sam­ti­dig un­der­stre­ker at sja­ma­nis­me ikke er noen re­li­gion, men en ob­ser­va­sjon av li­vet.

Prin­ses­se Märt­ha Loui­se og sja­man Durek veks­ler på å føre or­det.

Det er så lo­gisk, egent­lig, det de sier. Det er in­gen ho­kus po­kus. Det hand­ler om å pleie det gode i men­nes­ket. Det du sen­der ut, er det du får igjen.

An­net­te L. Sun­de

JON INGEMUNDSE­N

Un­der inn­led­nin­gen til sja­man Durek og prin­ses­se Märt­ha Lou­sie var det lov å fil­me og å ta bil­der. De­ret­ter var det slutt på den slags.

JON INGEMUNDSE­N

De set­ter seg på rad to, så langt fram de kan kom­me.

«Elsk deg selv», var ho­ved­bud­ska­pet fra sja­man Durek, som fra sce­nen sa at vi nord­menn har en helt fan­tas­tisk prin­ses­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.