Or­ga­ni­sa­sjo­ner ber om stans i all olje­le­ting

Stavanger Aftenblad - - NYHETER -

KLIMA: Miljø­vern­or­ga­ni­sa­sjo­ner har star­tet en un­der­skrifts­kam­pan­je med mål å stan­se all le­ting etter olje og gass i Nor­ge. Beste­for­eld­re­nes klima­ak­sjon, Na­tur­vern­for­bun­det og Na­tur og Ung­dom står bak.

Tor Dag­finn Dom­mers­nes

re­kord­man­ge nye lete­li­sen­ser. Der­som and­re land gjør som Nor­ge, blir kon­se­kven­se­ne me­get far­li­ge for mil­lio­ner som al­le­re­de li­der i dag og for våre barn og barne­barn og al­le som kom­mer etter oss, he­ter det i opp­ro­pet.

Opp­ro­pet tar sik­te på å sam­le un­der­skrif­ter fra or­ga­ni­sa­sjo­ner, pri­va­te og of­fent­li­ge virk­som­he­ter, po­li­tis­ke grup­pe­rin­ger og en­kelt­per­soner.

Fore­lø­pig har dis­se or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne slut­tet seg til ak­sjo­nen: Ba­ere­kraf­tig liv på Land­ås, Ca­ri­tas, Change­ma­ker, Con­cerned Scien­tists Nor­way, Fram­ti­den i våre hen­der, Fo­rum for ut­vik­ling og mil­jø (Fo­rUM), Gre­en­peace Nor­ge, In­ter­na­sjo­nal kvinne­liga for fred og fri­het, Miljø­agen­te­ne, Norsk kli­ma­nett­verk, Stopp olje­spon­sing av norsk kul­tur­liv og Spi­re.

28 fors­ke­re i Oslo og Ber­gen har også skre­vet un­der på opp­ro­pet.

JARLE AASLAND

Un­der Equi­nors ge­ne­ral­for­sam­ling på Forus i sist uke de­mon­strer­te Gutt­orm Grundt og Gro Ny­lan­der, beg­ge med røde hat­ter, i «Beste­for­eld­re­nes klima­ak­sjon».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.