Sand­nes Spare­bank fikk 700 nye kun­der i førs­te kvar­tal

Stavanger Aftenblad - - NYHETER - Dag.hen­rik.fos­[email protected]­ten­bla­det.no

RESULTAT: Sand­nes Spare­bank økte over­skud­det etter førs­te kvar­tal med tett opp­un­der 20 pro­sent sam­men­lig­net med sam­me kvar­tal i fjor. Resultat før skatt ble 65 mil­lio­ner kro­ner mot 56,4 mil­lio­ner kro­ner etter førs­te kvar­tal 2018.

Dag-Hen­rik Fos­se

– Jeg er mest for­nøyd med veks­ten i pri­vat­mar­ke­det, at vi har fått over 700 nye kun­der i førs­te kvar­tal. Vi tar også mar­keds­an­de­ler, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Tri­ne Stange­land i Sand­nes Spare­bank til Af­ten­bla­det.

– Jeg er også for­nøyd med at vi har klart å øke ban­kens syn­lig­het og bi­dra­get ban­ken gir til lo­kal­sam­fun­net, sier hun.

Kunde­ut­byt­te

– Hva er år­sa­ken til veks­ten?

– Høy kunde­til­freds­het, bed­re pro­duk­ter (mo­bil­bank) til kon­kur­ranse­dyk­ti­ge pri­ser og ut­be­ta­ling av kunde­ut­byt­te.

En fa­mi­lie med to voks­ne og fire mil­lio­ner kro­ner i lån, fikk ut­be­talt 10.000 kro­ner i kunde­ut­byt­te, sier Stange­land.

– Det­te er like mye som en rente­øk­ning på 0,25 pro­sent­po­eng for den­ne fa­mi­li­en, sky­ter fi­nans­di­rek­tø­ren inn.

Det­te er and­re gang ban­ken be­ta­ler kunde­ut­byt­te. Ban­ken be­tal­te ut 53 mil­lio­ner kro­ner i kunde­ut­byt­te i år etter fjor­årets resultat.

Tap re­du­sert 60 pro­sent

– Vi har et re­kord­bra resultat, ikke minst for­di vi har klart å re­du­se­re tap og mis­lig­hold, sier fi­nans­di­rek­tør To­mas Nord­bø Mid­delt­hon.

Tap på ut­lån og ga­ran­ti­er er re­du­sert med 60 pro­sent til 7,5 mil­lio­ner kro­ner. År­sa­ken til ned­gan­gen skyl­des i føl­ge sty­ret i ho­ved­sak ge­ne­rell bed­ring i mar­keds­for­hol­de­ne, la­ve­re ri­si­ko og la­ve­re mis­lig­hold på ut­lån samt re­struk­tu­re­rin­ger i en­kel­te av ban­kens en­kelt­en­ga­sje­men­ter.

Ban­ken har job­bet be­visst de sis­te åre­ne for å re­du­se­re taps­eks­po­ne­rin­gen i ut­låns­por­te­føl­jen.

Han frem­hol­der at ban­ken økte ren­ten etter at Nor­ges Bank sat­te opp ren­ten med 0,25 pro­sent­po­eng i sep­tem­ber, men ikke så mye som Nor­ges Bank.

– Vi økte med i gjen­nom­snitt 0,15 pro­sent. Bo­lig­lån for unge økte ikke, sier han. Ren­ten på inn­skudd økte med 0,25 pro­sent­po­eng.

5 pro­sent

Kon­ser­nets for­valt­nings­ka­pi­tal var 27,5 mil­li­ar­der kro­ner ved ut­gan­gen av førs­te kvar­tal 2019. Det­te til­sva­rer en øk­ning på 5,0 pro­sent sam­men­lig­net med ut­gan­gen av førs­te kvar­tal 2018 og skyl­des i ho­ved­sak ut­låns­vekst.

Nøk­kel­tall for

1. kvar­tal 2019

(1. kvar­tal 2018 i pa­ren­tes):

Resultat før skatt: 65 mil­lio­ner (54,2)

Resultat etter skatt: 56,5 mil­lio­ner kro­ner (40,4)

Rente­mar­gin: 1,60 pro­sent (1,82 )

Rente­net­to: 108,1 mil­lio­ner (117,3)

And­re drifts­inn­tek­ter: 31,1 mil­lio­ner kro­ner (19,6)

Drifts­kost­na­der: 66,7 mil­lio­ner kro­ner (63,9)

And­re drifts­inn­tek­ter: 31,1 mil­lio­ner kro­ner (19,6)

Ned­skriv­nin­ger og tap på ut­lån og ga­ran­ti­er: 7,5 mil­lio­ner kro­ner (18,8)

Egen­ka­pi­tal­av­kast­ning etter skatt: 8,2 % (6,1 %)

Brut­to ut­låns­vekst sis­te 3 må­ne­der: 1,6 % (0,4 %)

Inn­skudds­vekst sis­te 3 må­ne­der: 1,0 % (1,7 %)

Ren kjerne­ka­pi­tal­dek­ning: 16,3 % (16,8 %)

Kost­nads­gra­den ble

47,9 % (46,7 %)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.