Ki­ne­sis­ke medi­er om­tal­te ikke pro­tes­ter i Nor­ge

Stavanger Aftenblad - - NYHETER - Ragn­hild.sel­[email protected]­ten­bla­det.no

STAV­AN­GER: Ver­ken de lo­ka­le ki­ne­ser­ne som øns­ket de­le­ga­sjo­nen vel­kom­men med heia­rop og ki­ne­sis­ke flagg el­ler mot­de­mon­stra­sjo­nen ble om­talt i ki­ne­sis­ke medi­er.

Ragn­hild So­fie Sel­stø

Ki­ne­sis­ke medi­er var i reise­føl­get til den topp­tun­ge de­le­ga­sjo­nen. I til­legg til de of­fi­si­el­le mø­te­ne i Oslo og Stav­an­ger, dek­ket de også båt­tu­ren i Ry­fyl­ke 17. mai.

CCTV la­get en tv-re­por­ta­sje fra be­sø­ket. Om­trent 10 se­kun­der av den nes­ten 3 mi­nut­ter lan­ge re­por­ta­sjen var viet til de­le­ga­sjo­nens Stav­an­ger-tur. Bil­de­ne vi­ser åp­nings­mø­tet på Ra­dis­son Blu At­lan­tic ho­tell og de­le­ga­sjo­nens be­søk til Flor og Fja­ere på øya Sør-Hid­le.

– Han reis­te også til Stav­an­ger i Ro­ga­land for å se på ut­vik­lin­gen av lo­kalt øko­lo­gisk jord­bruk, og pro­ses­se­ring av olje- og gass, for­tel­ler re­por­te­ren, mens tv-bil­de­ne vi­ser en smi­len­de Li Zhans­hu som tar imot et barn fra en fest­kledd kvin­ne på Flor og Fja­ere.

Ga in­gen in­ter­vju

In­gen fra den ki­ne­sis­ke de­le­ga­sjo­nen, in­klu­dert Li Zhans­hu, stil­te opp til in­ter­vju med medie­ne, hel­ler ikke med ki­ne­sis­ke Xin­hua og CCTV.

Ki­ne­sis­ke le­de­re, med unn­tak av stats­mi­nis­ter Li Keqiang, mø­ter sjel­den pres­sen selv. I ste­det blir in­for­ma­sjon for­mid­let gjen­nom tal­s­per­soner, el­ler at pres­sen si­te­rer le­der­ne fra ta­ler i of­fent­li­ge sam­men­hen­ger.

Xin­hua og CCTV vi­ser ikke bil­der fra de­mon­stra­sjo­ne­ne som fant sted uten­for Stor­tin­get 15. mai og Ra­dis­son Blu At­lan­tic ho­tell 17. mai. Ver­ken mot­de­mon­stra­sjo­nen ar­ran­gert av Am­ne­sty og Den Nors­ke Ui­gur­ko­mi­te­en, el­ler de lo­ka­le ki­ne­ser­ne som øns­ket de­le­ga­sjo­nen vel­kom­men med heia­rop og ki­ne­sis­ke flagg ble om­talt.

– Vi må støt­te fri­han­de­len Han­dels­kri­gen mel­lom USA og Ki­na er den sis­te ti­den blitt trap­pet opp. Un­der Oslo-be­sø­ket kom Li Zhans­hu med et til­syne­la­ten­de stikk til Trumps pro­tek­sjo­nis­tis­ke øko­no­mi.

«I møte med Sol­berg på­pek­te Li Zhans­hu at selv om for­hol­det mel­lom Nor­ge og Ki­na har gått opp og ned, har sam­ar­beid og venn­skap all­tid va­ert ho­ved­te­ma­et. Ver­den har gått gjen­nom en stor for­and­ring de sis­te 100 åre­ne. Ki­na og Nor­ge har en fel­les in­ter­es­se i å be­skyt­te det ek­sis­te­ren­de in­ter­na­sjo­na­le sys­te­met, og å byg­ge en åpen ver­dens­øko­no­mi, og vi må i fel­les­skap støt­te fri­han­del og multi­la­te­ra­lis­me» skri­ver jour­na­lis­te­ne Sun Yi og Liang Youchang i en ar­tik­kel for det stats­eide medie­hu­set Xin­hua.

Han reis­te også til Stav­an­ger i Ro­ga­land for å se på ut­vik­lin­gen av lo­kalt øko­lo­gisk jord­bruk og pro­ses­se­ring av olje- og gass.

Ki­ne­sisk re­por­ter om Li Zhans­hu i tv-inn­slag

SKJERMDUMP FRA CCTV

Fra den ki­ne­sis­ke TV-sta­sjo­nen CCTVs sen­ding fra Li Zhans­hus be­søk til Nor­ge. Her fra Flor og Fja­ere: Li Zhans­hu i midt­en tar imot et barn. Bak står Mag­ne Romme­tveit, tred­je vise­pre­si­dent på Stor­tin­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.