MDG fryk­ter at bom­penge­kjør vil ska­pe po­li­ti­ker­for­akt

Stavanger Aftenblad - - NYHETER - Geir.son­de­[email protected]­ten­bla­det.no

OSLO: Arild Herm­stad kri­ti­se­rer re­gje­rin­gen for å hånd­te­re en «bom­penge­kri­se» i ste­det for å er­k­la­ere kli­ma­kri­se. MDG-top­pen tror bom­penge­sa­ken vil hol­de vel­ge­re i so­fa­en.

Geir Søn­de­land

I lø­pet av 40 år fra 1975 til 2015 falt valg­del­ta­kel­sen i fyl­kes­ting­sog kom­mune­val­get fra drøyt 71 pro­sent til hen­holds­vis 55,9 og 60 pro­sent. Nå fryk­ter Herm­stad, na­sjo­nal tal­s­per­son i Miljø­par­ti­et De Grøn­ne (MDG), at enda faer­re vil stem­me un­der lo­kal­val­get 9. sep­tem­ber. Han tror bom­penge­sa­ken kan «de­mo­bi­li­se­re» vel­ge­re.

– Det vil ska­pe po­li­ti­ker­for­akt når så man­ge po­li­ti­ke­re lø­per fra ved­tak de tid­li­ge­re har stilt seg bak, sier Herm­stad.

– Du me­ner bom­penge­sa­ken kan ska­pe det sto­re sofa­val­get?

– Ja, jeg fryk­ter det, sier MDG-top­pen.

Krise­ti­der

– Vi har sett at fle­re na­sjo­nal­sta­ter og fle­re nors­ke kom­mu­ner har er­k­la­ert kli­ma­kri­se. Hva er det som blir er­k­la­ert i Nor­ge? Jo, det er bom­penge­kri­se. Vi me­ner det er et svik mot da­gens unge, sa han på en presse­kon­fe­ran­se i går.

Herm­stad be­kref­ter at han vis­te til VG-sa­ken om at Siv Jen­sen vil ha «krise­møte» om bom­pen­ger, men Jen­sen er ikke si­tert på be­gre­pet «bom­penge­kri­se». Ter­je Halle­land (Frp) på­pe­ker at re­gje­rin­gen ald­ri har er­k­la­ert en bom­penge­kri­se.

– Er det ikke be­hov for å er­k­la­ere kli­ma­kri­se?

– Nei, sier Halle­land.

– Vil bom­penge­sa­ken hol­de folk i so­fa­en?

– Jeg vet ikke om jeg noen gang har sett en mer de­mo­kra­ti­se­ren­de sak. Folk har reist seg opp, og po­li­ti­ke­re lyt­ter til dem. Det er en sei­er for de­mo­kra­ti­et om de kan vin­ne fram med øns­ket om mind­re bom­pen­ger, sier stor­tings­re­pre­sen­tan­ten.

– Ma­re­ritt for bi­lis­ter Jen­sen slår over­for Af­ten­bla­det fast at MDG els­ker bom­pen­ger og at de er aer­li­ge nok til å inn­røm­me det. Hun tror et sam­ar­beid mel­lom Ap, Sp og MDG vil bli et ga­ran­tert ma­re­ritt for nors­ke bi­lis­ter.

– De vil gjø­re bi­len til et luk­sus­gode som kun de rike har råd til, slik vil jeg ikke ha det. Det gjør ty­de­lig­vis ikke inn­trykk på Herm­stad at fa­mi­li­er må drop­pe fri­tids­ak­ti­vi­te­ter for ung­dom­me­ne sine for­di de ikke har råd til å be­ta­le ti­tu­sen­vis i bom­pen­ger, ut­ta­ler Frp-le­de­ren i en e-post. Hun me­ner folk kjø­rer bil for­di de må og ikke har et al­ter­na­tiv.

Jeg vet ikke om jeg noen gang har sett en mer de­mo­kra­ti­se­ren­de sak. Folk har reist seg opp, og po­li­ti­ke­re lyt­ter til dem.

Ter­je Halle­land (Frp)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.