DSD med sitt bes­te resultat si­den 2010

Stavanger Aftenblad - - NYHETER - Ola Myr­set [email protected]­la.no

REDERI-SALG: Stav­an­gers­ke Damp­skibs­sel­skap (DSD) går godt. Men uten ferje­sel­ska­pet Nor­led, som nå blir solgt, vil­le kon­ser­net gått med un­der­skudd i fjor. DSD had­de i fjor en sam­let om­set­ning på 5,67 mil­li­ar­der kro­ner, vi­ser tall Sys­la har fått til­gang til. Det var en li­ten ned­gang fra 5,9 mil­li­ar­der året før. Fal­let skyld­tes at gods­re­de­ri­et Nor Li­nes ble solgt i 2017 og at be­ty­de­li­ge inn­tek­ter med det ble borte.

– I våre øv­ri­ge for­ret­nings­om­rå­der økte inn­tek­te­ne. Vi er egent­lig vel­dig godt for­nøyd med fjor­året. Den un­der­lig­gen­de drif­ten har va­ert god, sier kon­sern­sjef Ing­vald Løy­ning.

På bunn­lin­jen ble det fram­gang. Re­sul­ta­tet før skatt økte fra 68 til 109 mil­lio­ner kro­ner. Det er det bes­te re­sul­ta­tet si­den 2010, som ble etter­fulgt av fle­re sva­ert tun­ge år for Stav­an­ger-sel­ska­pet. Fra 2011 til 2015 ble det bok­ført et sam­let un­der­skudd på 770 mil­lio­ner kro­ner, før det ble pluss igjen i 2016.

Iføl­ge Løy­ning trek­kes fjor­årets resultat dess­uten kraf­tig ned av at ver­di­en på sel­ska­pets olje­tan­ke­re ble skre­vet ned med 130 mil­lio­ner kro­ner.

– Det er egent­lig litt frust­re­ren­de. Det­te er tek­nis­ke jus­te­rin­ger litt uten­for vår kon­troll, men som gjør tal­le­ne be­ty­de­lig sva­ke­re, sier Løy­ning.

Sel­ger lønn­som dat­ter

Man­dag ble det klart at DSD sel­ger ferje­sel­ska­pet Nor­led til in­ves­te­rings­fon­de­ne Cap­man In­fra og CBRE Cale­don fra hen­holds­vis Fin­land og Ca­na­da. Ak­sje­pri­sen er to­talt drøyt 2 mil­li­ar­der kro­ner.

Nor­led har de sis­te åre­ne va­ert DSDs mest lønn­som­me dat­ter­sel­skap og en vik­tig grunn til at kon­ser­net ikke har le­vert dår­li­ge­re tall. I fjor om­sat­te virk­som­he­ten for 2,37 mil­li­ar­der kro­ner, og 228 mil­lio­ner kro­ner før skatt var det bes­te re­sul­ta­tet noen gang.

Uten bi­dra­get fra Nor­led vil­le det alt­så blitt un­der­skudd for DSD-kon­ser­net i 2018. Kon­sern­sje­fen er li­ke­vel ikke be­kym­ret for øko­no­mi­en når det mest lønn­som­me dat­ter­sel­ska­pet nå sel­ges.

– Det blir bed­ring i våre and­re seg­men­ter fram­over. Vi har vel­dig stor tro på det som blir igjen, sier Løy­ning.

Kon­ser­net vil etter Nor­led­sal­get dri­ve med buss­trans­port, tank­skip og sjø­frakt gjen­nom de tre dat­ter­sel­ska­pe­ne Ti­de, DSD Ship­ping og DSD Car­go.

Nye buss­kon­trak­ter

Løy­ning vi­ser spe­si­elt til at olje­tank­mar­ke­det ser ly­se­re ut enn på len­ge, og at det er be­stilt fire nye tank­skip verdt over én mil­li­ard kro­ner. Sam­ti­dig be­gyn­ner buss­gi­gan­ten Ti­de å tje­ne pen­ger etter stort sett å ha lig­get rundt null.

DSD sik­ret seg full kon­troll i Ti­de i 2017. I ti­den fram­over skal sel­ska­pet star­te opp fem sto­re buss­kon­trak­ter fra Ber­gen til Troms. Ti­de har en sam­let ordre­re­ser­ve – inn­gåt­te kon­trak­ter – på 27 mil­li­ar­der kro­ner.

– Vi byt­ter ut gam­le, dår­li­ge kon­trak­ter med nye og mer lønn­som­me. Vi skal kjø­pe opp­til 800 nye bus­ser og får 1000 fle­re an­sat­te som føl­ge av dis­se av­ta­le­ne, sier Løy­ning.

An­tal­let ny­an­sat­te til­sva­rer om­trent det som for­svin­ner ut med Nor­led. Nye kon­trak­ter kla­rer imid­ler­tid ikke kom­pen­se­re for inn­tek­te­ne på over 2 mil­li­ar­der som fal­ler bort. To­talt vil der­for DSD-kon­ser­net om­set­te for be­ty­de­lig mind­re i år enn i fjor.

Vil inn i nye mar­ke­der

Med sal­get av Nor­led får imid­ler­tid DSD fri­gjort fle­re mil­li­ar­der kro­ner – gjen­nom ak­sje­sal­get i seg selv, la­ve­re gjeld og re­du­ser­te in­ves­te­rings­for­plik­tel­ser. Pen­ge­ne blir ikke stå­en­de på kon­to.

– Vi er på jakt etter nye in­du­stri­el­le opp­kjøps­mu­lig­he­ter, sier Løy­ning.

Det er fore­lø­pig ikke klart hvil­ke type in­ves­te­rin­ger som kan bli ak­tu­el­le, men iføl­ge Løy­ning tren­ger det ver­ken å fly­te el­ler å rul­le – alt­så va­ere knyt­tet til det sel­ska­pet dri­ver med i dag.

– Vi øns­ker å leg­ge eg­ge­ne i fle­re kur­ver. Det blir nok en end­ring av ret­ning for DSD fram­over. Men vi kom­mer til å va­ere en ak­tiv ei­er for det vi går inn i, sier han.

Vi byt­ter ut gam­le, dår­li­ge kon­trak­ter med nye og mer lønn­som­me. Vi skal kjø­pe opp­til

800 nye bus­ser og får 1000 fle­re an­sat­te som føl­ge av dis­se av­ta­le­ne.

Ing­vald Løy­ning, kon­sern­sjef i DSD

FREDRIK REFVEM

Ing­vald Løy­ning har va­ert topp­sjef i DSD si­den 2015 og har ald­ri le­vert bed­re resultat enn i 2018. Bil­det ble tatt i fjor, da un­der­stel­let til skots­ke hav­vind­møl­ler ru­vet uten­for DSD-byg­get på Hol­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.