Tu­rist­for­enin­gen pro­te­ste­rer mot kraft­verk i Nilse­bu

Stavanger Aftenblad - - NYHETER - Tor In­ge Jøs­sang tor.in­ge.jos­[email protected]­ten­bla­det.no

HJELMELAND:

For tred­je gang sø­ker grunn­ei­ere i Hjelmeland om vann­kraft­ut­byg­ging ved Nilse­bu tu­rist­hyt­te. Kom­mu­nen er po­si­tiv, men det er ikke Stav­an­ger Tu­rist­for­ening. I 1899 om­kom nes­ten dik­te­ren Sig­bjørn Obst­fel­der og hans ope­ra­syn­gen­de kone Inge­borg ved Nilse­bu. På vei fra Se­tes­dal til Ry­fyl­ke ble ek­te­pa­ret over­ras­ket av et uva­er de ikke var kled­de for. I naer­he­ten av ste­det hvor da­gens tu­rist­hyt­te lig­ger, ble de red­det av noen saue­gje­te­re.

Nå er det en an­nen type dra­ma som på­går. I sist uke gikk Hjelmeland for­mann­skap inn for ut­byg­ging av Grå­fo­lånå og etab­le­ring av kraft­verk i Nilse­bu. Kraft­ver­ket skal etter pla­nen pro­du­se­re 39 GWh år­lig – til­sva­ren­de strøm­for­bru­ket til rundt 2000 hus­stan­der.

– Vi har va­ert ne­ga­ti­ve før og er ne­ga­ti­ve nå. En ut­byg­ging vil ta det al­ler mes­te av van­net fra Grå­fo­låna, sier dag­lig leder Pre­ben Falck i Stav­an­ger Tu­rist­for­ening (SFT).

Nilse­bu Kraft har to gan­ger tid­li­ge­re fått av­slag. Sist gang i 2013. Nå lan­se­res et mer skån­somt pro­sjekt enn tid­li­ge­re. I tu­rist­se­son­gen i juli og au­gust skal kraft­pro­duk­sjo­nen stan­ses. Kraft­sta­sjo­nen plan­leg­ges i sam­me stil som tu­rist­hyt­ta. Inn­taks­dam­men i Sand­vat­net blir skjult. In­gen vei­er skal byg­ges.

Land­skaps­vern­om­rå­de Grå­fo­låna lig­ger i Lusa­heia land­skaps­vern­om­rå­de.

– Vi er prin­si­pi­elt sterkt kri­tisk til en­hver form for kraft­ut­byg­ging i et verne­om­rå­de, sier Pre­ben Falck blant an­net med tan­ke på at det kan bi­dra til bit-for-bit ut­byg­ging av norsk na­tur.

Vann­fø­rin­gen i Grå­fo­låna blir re­du­sert over en strek­ning på 1,3 kilo­me­ter. Tu­rist­sti­en fra Nilse­bu til Lit­le Aurå­da­len går langs elva, og na­tur­opp­le­vel­sen blir for­rin­get, iføl­ge Tu­rist­for­enin­gen. Selv om inn­gre­pe­ne i Nilse­bu-om­rå­det er be­ty­de­li­ge, er ikke det­te et ar­gu­ment for vi­de­re ned­byg­ging av vik­ti­ge na­tur­ver­di­er, ar­gu­men­te­rer STF.

Vill­rein­nemn­da for Se­tes­dals­om­rå­det går også mot kraft­ut­byg­gin­gen. Selv om den ikke be­trak­ter inn­gre­pe­ne som sto­re:

«Det er li­ke­vel sa­ers vik­tig at ein vur­de­rer den to­ta­le be­last­nin­ga vill­rei­nen i om­rå­det er ut­sett for. Eit saer­preg med Se­tes­dal Ry­fyl­ke er ei rek­kje na­tur­inn­grep som har bi­dre­ge til ei ve­sent­lig frag­men­te­ring av om­rå­det og som på­ver­kar leve­om­rå­de­ne til vill­rei­nen. I til­legg til kraft­ut­byg­ging er det vei­ut­byg­ging, hytte­ut­byg­ging, ferd­sel med meir. Ein må unn­gå at ein byg­ger ned vill­rei­nen sitt leve­om­rå­de bit for bit.»

Ja til for­ny­bar ener­gi

Et en­stem­mig for­mann­skap i Hjelmeland me­ner at kraft­ut­byg­gin­gen ikke vil på­vir­ke verne­ver­di­ene nevne­ver­dig. Sam­funns­nyt­ten av for­ny­bar ener­gi vil klart over­sti­ge ulem­pe­ne med mind­re vann­fø­ring, me­ner lo­kal­po­li­ti­ker­ne.

Nilse­bu er et sam­eie. En av ei­er­ne er Tårn Sig­ve Sch­midt fra År­dal. Han reg­ner med at Tu­rist­for­enin­gen både vil ha strøm og in­ter­nett på tu­rist­hyt­ta, hvis ut­byg­gin­gen blir god­kjent.

– Jeg er skuf­fet over Tu­rist­for­enin­gen og vill­rein­nemn­da. De sva­rer nei av gam­mel vane. Vi me­ner al­le hen­syn blir iva­re­tatt med den­ne re­du­ser­te ut­byg­gin­gen. Det­te er egent­lig en glad­sak. An­leg­ge­ne blir lite syn­li­ge. Null me­ter vei. Det er fri ferd­sel på vår ei­en­dom, og det­te på­vir­ker vill­rei­nen mer. Kraft­ut­byg­ging er et inn­tekts­po­ten­si­al for oss grunn­ei­ere, som el­lers bare har ulem­per, sier Sch­midt.

Jeg er skuf­fet over Tu­rist­for­enin­gen og vill­rein­nemn­da. De sva­rer nei av gam­mel vane. Vi me­ner al­le hen­syn blir iva­re­tatt med den­ne re­du­ser­te ut­byg­gin­gen. Det­te er egent­lig en glad­sak.

Tårn Sig­ve Sch­midt, grunn­ei­er

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.