Jo vik­ti­ge­re olje er for be­dif­ten, desto stør­re op­ti­mis­me

Stavanger Aftenblad - - NYHETER - Tor Dag­finn Dom­mers­nes td.dom­mers­[email protected]­ten­bla­det.no

NAERINGSLI­V:

Desto mer be­drif­ten er av­hen­gig av inn­tek­ter fra olje­sek­to­ren, jo mer op­ti­mis­tisk ser man på fram­ti­den.

Det vi­ser Spare­bank 1 SR-Bank sitt fers­ke kon­junk­tur­baro­me­ter. Baro­me­te­ret skil­ler mel­lom de be­drif­te­ne som har lite og mye inn­tek­ter knyt­tet til olje- og gass­virk­som­he­ten.

Og de sel­ska­pe­ne som har mer enn to tre­de­ler av inn­tek­te­ne sine fra olje og gass, er de størs­te op­ti­mis­te­ne. 74 pro­sent av dis­se sel­ska­pe­ne tror at de får høy­ere inn­tek­ter og høy­ere ak­ti­vi­tet det nes­te året. Hos de be­drif­te­ne som ikke er eks­po­nert mot olje i det hele tatt, har op­ti­mis­men fak­tisk gått litt ned fra sis­te kvar­tal i 2018. Li­ke­vel er fler­tal­let også her fort­satt op­ti­mis­ter: Knapt 60 pro­sent tror på økt inn­tje­ning i år.

Va­rer len­ger

– Tal­le­ne ty­der på at olje­opp­tu­ren kom­mer til å vare len­ger enn vi trod­de for et par kvar­ta­ler si­den, sier sjef­øko­nom Kyr­re Mar­ti­ni­us Knud­sen i Spare­bank 1 SR-Bank til Af­ten­bla­det.

– Man­ge be­drifts­le­de­re i olje­sek­to­ren tror på bed­re ti­der langt inn i 2020. Det er egent­lig da ut­fla­tin­gen i den øko­no­mis­ke veks­ten skul­le be­gyn­ne.

Etter den skar­pe ned­tu­ren fra 2014, fla­tet ned­gan­gen ut høs­ten 2016, og vår­en 2017 kom det et mar­kert, po­si­tivt om­slag i øko­no­mi­en i Ro­ga­land.

Hele 70 pro­sent av be­drif­te­ne som har mer enn en tre­del av inn­tek­te­ne sine fra olje og gass, for­tel­ler at de kom­mer til å an­set­te fle­re folk de nes­te må­ne­de­ne. Det­te er en mar­kert øk­ning fra den sis­te må­lin­gen i fjor.

– Ar­beids­le­dig­he­ten i Nor­ge er nå på det la­ves­te på ti år. Le­dig­he­ten har falt mest i Ro­ga­land. Her er le­dig­he­ten nå mel­lom 2 og 3 pro­sent, og det er som lands­gjen­nom­snit­tet, sier Knud­sen.

Han tror at det nå blir en hard kamp om folk. Mye ty­der på at be­drifts­le­de­re al­le­re­de fryk­ter at de ikke kla­rer å få tak i de ret­te fol­ke­ne.

Lønns­pres­set kom­mer

– Blir le­dig­he­ten enda la­ve­re, ned mot 1,5 pro­sent, så vet vi at lønns­pres­set øker og kost­na­de­ne blir høy­ere for be­drif­te­ne.

Knud­sen tror at vi er av­hen­gig av økt ar­beids­inn­vand­ring for å skaf­fe nok folk.

– Vi har jo tid­li­ge­re tatt imot folk fra man­ge euro­pe­is­ke land, men nå er ti­de­ne mye bed­re der. I Po­len er ar­beids­le­dig­he­ten som på 1980-tal­let, og i Tysk­land er like man­ge i ar­beid som før gjen­for­enin­gen i 1990. Po­lak­ke­ne og and­re har reist fra Nor­ge og job­ber hel­ler hjem­me.

Sva­ke­re kro­ne

Knud­sen pe­ker også på at en sva­ke­re kro­ne gjør at Nor­ge ikke len­ger er et like at­trak­tivt sted å job­be for ut­len­din­ger, som jo om­reg­ner løn­nen i euro el­ler pund.

– Men den øko­no­mis­ke tyngde­kraf­ten til­si­er at ar­beids­ta­ke­re som ikke får tak i folk hjem­me, hen­ter ar­beids­ta­ke­re fra ut­lan­det. Det tror jeg vil skje også den­ne gan­gen, sier Knud­sen.

En po­si­tiv side av den sva­ke­re kro­nen er at be­drif­ter som eks­por­ter va­rer til ut­lan­det let­te­re får solgt va­re­ne sine.

– Den sva­ke kro­nen gjør at uten­lands­ke im­por­tø­rer får nors­ke va­rer bil­li­ge­re. Det er med på å sik­re ar­beids­plas­ser uten­for olje­sek­to­re. Det er jo også slik at man­ge be­drif­ter som tid­li­ge­re var helt av­hen­gi­ge av olje- og gassek­to­ren, nå har om­stilt seg og hen­ter en del av inn­tek­te­ne sine fra and­re bran­sjer, sier Knud­sen.

Vi har jo tid­li­ge­re tatt imot folk fra man­ge euro­pe­is­ke land, men nå er ti­de­ne mye bed­re der. I Po­len er ar­beids­le­dig­he­ten som på 1980-tal­let, og i Tysk­land er like man­ge i ar­beid som før gjen­for­enin­gen i 1990.

Kyr­re Mar­ti­ni­us Knud­sen, sjef­øko­nom i Spare­bank 1 SR-Bank

JARLE AASLAND

Sjef­øko­nom Kyr­re M. Knud­sen i Spare­ban­ken 1 SR-Bank ser ty­de­li­ge tegn på at opp­gan­gen i øko­no­mi­en vil vare len­ger, og godt inn i 2020.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.