Man­ge mid­ler­ti­dig an­sat­te får nå fast jobb

Stavanger Aftenblad - - NYHETER -

STAV­AN­GER: Fle­re tu­sen mid­ler­ti­dig an­sat­te må få nye ar­beids­kon­trak­ter etter lov­end­rin­ger fra nytt­år. Be­man­nings­by­rå­ene må an­set­te fle­re fast.

Tor Dag­finn Dom­mers­nes

Kam­pen om ar­beids­kraf­ten hard­ner til igjen, og be­man­nings­by­rå­ene må for­hol­de seg til ny reg­ler.

– Vi har fle­re be­man­nings­by­rå­er som kli­en­ter her hos Ha­ver, og man­ge av dem har hen­vendt seg til oss for å få råd om dis­se lov­end­rin­ge­ne, sier ad­vo­kat Mi­ra Tenges­dal Tor­sten­bø til Af­ten­bla­det. Hun er leder for ar­beids­retts­av­de­lin­gen hos Ha­ver i Stav­an­ger.

– Lov­end­rin­gen gjel­der hele ar­beids­li­vet, men i prak­sis er det først og fremst an­sat­te i be­man­nings­bran­sjen som nå får krav på stør­re for­ut­sig­bar­het, sier Tor­sten­bø.

Hoved­re­ge­len er fort­satt at ar­beids­ta­ke­re skal an­set­tes fast. Li­ke­vel kan be­man­nings­fore­ta­ke­ne fort­satt an­set­te folk mid­ler­ti­dig, men en viss an­del av med­ar­bei­der­ne må va­ere fast an­satt.

Lø­pen­de og tids­ube­gren­set Det er nå inn­ført en de­fi­ni­sjon av fast an­set­tel­se som sier at an­set­tel­sen skal va­ere «lø­pen­de og tids­ube­gren­set, at lo­vens reg­ler om opp­hør av ar­beids­for­hold gjel­der, og at ar­beids­ta­ker sik­res for­ut­sig­bar­het for ar­beid i form av et re­elt stil­lings­om­fang».

– For be­man­nings­fore­ta­ke­ne er det sa­er­lig kra­vet om for­ut­sig­bar­het som er en ut­ford­ring, sier Tenges­dal Tor­sten­bø.

– En ar­beids­av­ta­le om fast an­set­tel­se må si noe om hvor mye ar­beids­ta­ke­ren skal ar­bei­de, for ek­sem­pel opp­gi en fast stil­lings­an­del el­ler stil­lings­pro­sent, el­ler opp­gi be­stem­te ar­beids­ti­mer.

En fast an­satt kan fort­satt ri­si­ke­re fri­pe­rio­der uten lønn, men ar­beids­kon­trak­ten skal inne­hol­de en ut­reg­nings­me­to­de for å fast­set­te når ar­beids­ta­ke­ren skal job­be, når ved­kom­men­de skal ha fri og når løn­nen kom­mer.

«Uten ga­ranti­lønn»

Tid­li­ge­re var det van­lig at an­sat­te i be­man­nings­bran­sjen had­de «fast stil­ling uten ga­ranti­lønn». – Det hø­res usik­kert ut?

– Ja, det­te er av­ta­ler med li­ten for­ut­sig­bar­het for ar­beid og der­med inn­tekt. Men for be­man­nings­fore­ta­ke­ne har sys­te­met gitt en vik­tig flek­si­bi­li­tet. De le­ver fra opp­drag til opp­drag, og det kan va­ere vans­ke­lig å for­ut­se ar­beids­ro­ta­sjo­nen langt frem i tid. I prak­sis kan lov­end­rin­gen bety at be­man­nings­by­rå­ene en­ten må løn­ne kon­su­len­te­ne mel­lom opp­drag, an­set­te mid­ler­ti­dig for hvert opp­drag el­ler be­nyt­te per­mit­te­ring i stør­re ut­strek­ning.

Man­ge bran­sjer

Tid­li­ge­re var det vel­dig man­ge i sli­ke stil­lin­ger som ikke viss­te når el­ler hvor mye de skul­le job­be.

– Det­te har va­ert ut­bredt. Be­man­nings­by­rå­ene til­byr nem­lig ar­beids­kraft i utro­lig man­ge bran­sjer, sier Tenges­dal Tor­sten­bø. – Alt fra in­ge­ni­ø­rer til sik­ker­hets­vak­ter til la­ere­re og syke­plei­ere, sel­ge­re, kon­tor­med­ar­bei­de­re og ikke minst IT-folk.

Hvor man­ge?

Den and­re vik­ti­ge be­stem­mel­sen som er end­ret, er mu­lig­he­ten til å av­ta­le seg bort fra lo­vens stren­ge reg­ler om inn­leie. I re­gio­nen vår er det man­ge lo­ka­le fag­for­enin­ger som bare or­ga­ni­se­rer an­set­te hos én ar­beids­gi­ver. Fram til 2019 kun­ne ar­beids­gi­ver inn­gå av­ta­le med en hvil­ken som helst fag­for­ening om å fra­vi­ke lo­ven.

– Mens man tid­li­ge­re kun­ne gjø­re sli­ke av­ta­ler med al­le lo­ka­le fag­for­enin­ger, så har man nå inn­skren­ket ret­ten til å inn­gå en slik av­ta­le til de sto­re fag­for­enin­ge­ne, sier Tenges­dal Tor­sten­bø.

– Det gjel­der de fag­for­enin­ge­ne som har inn­stil­lings­rett, i prak­sis de fag­for­enin­ge­ne som har mer enn 10.000 med­lem­mer.

Der­med vil de mind­re fag­for­enin­ge­ne nå mis­te mu­lig­he­ten til å av­ta­le ut­vi­det inn­leie på sin ar­beids­plass. I ho­ved­sak vil det bare va­ere de sto­re ak­tø­re­ne som LO, Fag­for­bun­det mv. som nå kan inn­gå av­ta­le om ut­vi­det inn­leie.

Mak­tes­løse

– Og sel­ska­pe­ne står egent­lig litt mak­tes­løse, sier Tenges­dal Tor­sten­bø. – Vi har jo or­ga­ni­sa­sjons­fri­het, og ar­beids­gi­ver­ne kan ikke på­vir­ke hvor de an­sat­te skal va­ere or­ga­ni­sert. Fle­re be­drif­ter vil mis­te en vik­tig flek­si­bi­li­tet. De må en­ten re­du­se­re tal­let på inn­lei­de, el­ler an­set­te folk fast.

– Og det er jo et gode for de an­sat­te?

– Ab­so­lutt. Selv om inn­lei­e­be­drif­tens fast an­sat­te og den inn­lei­de skal like­be­hand­les, vil fast an­set­tel­se gi stør­re vern. Man­ge av de inn­lei­de er mid­ler­ti­dig an­satt i be­man­nings­fore­ta­ket, og mid­ler­ti­dig an­sat­te har et sva­ke­re vern enn fast an­sat­te.

Hvis en ar­beids­ta­ker hav­ner i en tvist med ar­beids­gi­ve­ren, får fast an­sat­te stå i stil­lin­gen til tvis­ten er av­gjort. Mid­ler­ti­dig an­sat­te må slut­te i job­ben mens tvis­ten ver­se­rer i retts­sys­te­met,

JON INGEMUNDSE­N

Ad­vo­kat Mi­ra Tenges­dal Tor­sten­bø i Ha­ver hjel­per kli­en­ter etter at Ar­beids­miljø­lo­ven ble end­ret fra års­skif­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.