Be­man­nings­by­rå­ene må ta stør­re ri­si­ko

Stavanger Aftenblad - - NYHETER -

STAV­AN­GER: – Det­te var ikke en lov­end­ring som vi øns­ket oss, og vi på­tar oss nå en stør­re ri­si­ko, sier di­rek­tø­ren i Per­so­nal­hu­set i Stav­an­ger.

– Både vi og bran­sje­or­ga­ni­sa­sjo­nen vår, NHO Ser­vice, var skep­tis­ke til å for­and­re lo­ven på det­te fel­tet, sier re­gion­di­rek­tør Gun­nar Bir­kir Gun­nar­s­son i Per­so­nal­hu­set til Af­ten­bla­det. – Nå har end­rin­ge­ne fun­gert i noen må­ne­der, men det er for tid­lig å si noe sik­kert om virk­nin­gen.

Mind­re flek­si­belt

Det er mind­re flek­si­bi­li­tet og stør­re ri­si­ko som er år­sa­ken til at Gun­nar­s­son er skep­tisk.

– Når flek­si­bi­li­te­ten i lov­ver­ket fjer­nes, set­tes ters­ke­len høy­ere for å sys­sel­set­te og an­set­te ar­beids­ta­ke­re som står uten jobb, sier Gun­nar­s­son.

– Når be­drif­ter som har stor va­ria­sjon i opp­drags­meng­de, blir for­plik­tet til å ga­ran­te­re fast ar­beid med for­ut­sig­bar stil­lings­pro­sent og ar­beids­plan, så kan det­te i ver­ste fall gjø­re at be­drif­ten ve­grer seg for å gjen­nom­føre et pro­sjekt. Det ta­per al­le på.

Al­le de om­trent 200 an­sat­te som har jobb gjen­nom Per­so­nal­hu­set i Stav­an­ger, skal nå ha fått nye ar­beids­kon­trak­ter som føl­ger lo­ven.

– Vi har også sko­lert våre egne folk sånn at de nye reg­le­ne blir skik­ke­lig fulgt opp.

Be­man­nings­by­rå­ene, som har va­ert gjen­nom en vel­dig vans­ke­lig pe­rio­de etter olje­pris­fal­let i 2014, må nå påta seg en stør­re ri­si­ko. År­sa­ken er at ar­beids­kon­trak­te­ne skal ga­ran­te­re for en viss stil­lings­pro­sent.

– Der­som en ar­beids­gi­ver lei­er inn en ar­beids­ta­ker i for ek­sem­pel 50 pro­sent stil­ling, men ikke opp­fyl­ler kon­trak­ten, så er det be­man­nings­by­rå­et som må ta lønns­kost­na­den, sier Gun­nar­s­son.

Det­te var til­fel­let også før, men da var kon­trak­te­ne bun­det til en tids­be­gren­set opp­drags­be­kref­tel­se.

– Nå inn­går vi imid­ler­tid ar­beids­av­ta­ler der ar­beids­ta­ker har rett på en gitt stil­lings­pro­sent uav­hen­gig av om be­man­nings­by­rå­et har opp­drag el­ler ei, sier Gun­nar­s­son.

Po­si­tivt også

En po­si­tiv side ved om­leg­gin­gen er iføl­ge Gun­nar­s­son at use­riø­se by­rå­er nå får det vans­ke­li­ge­re.

– Vi som dri­ver skik­ke­lig, vil jo ha en mest mu­lig se­riøs bran­sje med like kon­kur­ranse­vil­kår.

Iføl­ge Gun­nar­s­son har førs­te kvar­tal 2019 va­ert godt for Per­so­nal­hu­set i Stav­an­ger.

Na­sjo­nalt er det Man­power og Adecco som er de de­si­dert størs­te ak­tø­re­ne i bran­sjen. Per­so­nal­hu­set har man­ge kon­to­rer rundt om­kring i lan­det, og er en del av Oti­ga Group sam­men med and­re be­man­nings­by­rå­er. Oti­ga Group er num­mer 4 i Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.