Ut­leid ar­beids­kraft

Stavanger Aftenblad - - NYHETER -

y Fram til 2000 var det for­bud mot ut­leie av ar­beids­kraft i Nor­ge. Bran­sjer som kon­tor- og la­ger had­de dis­pen­sa­sjon. For­bu­det ble opp­he­vet i 1. juli 2000. y Etter EUs ut­vi­del­se øst­over 1. mai 2004 ble det sta­dig van­li­ge­re med ut­leie. Fle­re i fag­be­ve­gel­sen krev­de et for­bud mot be­man­nings­bran­sjen, men EU sitt vi­kar­byrå­di­rek­tiv fra 2009 hind­rer et slikt for­bud. Men di­rek­ti­vet inn­før­te et vik­tig prin­sipp: Vi­ka­rer skal ha de sam­me ar­beids­vil­kå­re­ne som de fast an­sat­te. y End­rin­ge­ne i Nor­ge fra nytt­år kom etter at KrF i fjor støt­tet op­po­si­sjo­nen på Stor­tin­get, mot re­gje­rin­gens vil­je.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.