Irans atom­av­ta­le

Stavanger Aftenblad - - UTENRIKS -

y Atom­av­ta­len JCPOA fra 2015 mel­lom Iran og de per­ma­nen­te med­lem­me­ne av FNs sik­ker­hets­råd, pluss Tysk­land, for­plik­ter Iran til ikke å skaf­fe seg mi­li­ta­er atom­tek­no­lo­gi i lø­pet av de 10-15 åre­ne av­ta­len gjel­der. Til gjen­gjeld opp­he­ves FNs øko­no­mis­ke sank­sjo­ner mot lan­det. y I mai 2018 trakk Trump USA ut av av­ta­len og inn­før­te nye sank­sjo­ner mot Iran. y De euro­pe­is­ke stor­mak­te­ne vil hol­de fast ved av­ta­len, men ber Iran om å av­stå per­ma­nent fra atom­vå­pen, å be­gren­se sin ut­vik­ling av lang­dis­tanse­mis­si­ler og å be­gren­se sin mi­li­ta­ere in­volve­ring i ara­bis­ke sta­ters in­ter­ne kon­flik­ter. y USA gjen­inn­fø­rer øko­no­mis­ke sank­sjo­ner mot Iran og mot be­drif­ter som hand­ler med Iran. y Iran kre­ver euro­pe­isk, rus­sisk og ki­ne­sisk hjelp for å be­skyt­te den irans­ke olje­eks­por­ten, samt bi­stand til å hind­re at USA tru­er in­ter­na­sjo­na­le sel­ska­per til å trek­ke seg fra det irans­ke mar­ke­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.