Fors­ke­re me­ner ha­vet kan sti­ge over 2 me­ter

Stavanger Aftenblad - - UTENRIKS -

LONDON: Ha­vet kan i ver­ste fall sti­ge mer enn 2 me­ter de nes­te 80 åre­ne, iføl­ge fors­ke­re. Det vil ram­me sto­re, tett be­fol­ke­de om­rå­der og byer som New York og London.

År­sa­ken til hav­nivå­stig­nin­gen er den glo­ba­le opp­var­min­gen. Van­net ut­vi­der seg, og enor­me meng­der is smel­ter når tem­pe­ra­tu­ren sti­ger.

Men det er sva­ert vans­ke­lig å vite nøy­ak­tig hvor mye ha­vet kom­mer til å sti­ge. Tid­li­ge­re har FNs klima­pa­nel an­slått at hav­over­fla­ten i ver­ste fall vil løf­te seg i un­der­kant av 1 me­ter in­nen 2100 hvis klima­ut­slip­pe­ne fortsetter å øke.

En fersk stu­die ty­der på at det­te an­sla­get er alt­for for­sik­tig, og at stig­nin­gen kan bli på over 2 me­ter.

5 gra­ders opp­var­ming Fors­ker­ne bak stu­di­en har un­der­søkt hva som kan skje hvis CO2ut­slip­pe­ne fortsetter å vokse og vi får en ka­ta­stro­fal glo­bal opp­var­ming på hele 5 gra­der.

Da vil ha­vet sann­syn­lig­vis sti­ge over en halv me­ter. Og det er en li­ten, men langt fra ube­ty­de­lig 5 pro­sents ri­si­ko for at øk­nin­gen kan bli på over 2 me­ter.

I så fall vil sto­re be­bod­de om­rå­der og jord­bruks­land bli over­svømt blant an­net i Bang­la­desh og Egypt. Stor­byer som London, New York og Sin­ga­po­re vil bli tru­et.

200 mil­lio­ner men­nes­ker kan bli tvun­get til å fin­ne seg nye ste­der å bo.

– For å set­te det­te i per­spek­tiv, så før­te den sy­ris­ke flykt­ning­kri­sen til at rundt 1 mil­lion flykt­nin­ger kom til Euro­pa, sier pro­fes­sor Jo­nat­han Bam­ber ved Uni­ver­sity of Bris­tol til BBC.

Usta­bilt i An­tark­tis?

Den nye stu­di­en er del­vis ba­sert på eks­pert­vur­de­rin­ger og pub­li­sert i det ame­ri­kans­ke forsk­nings­tids­skrif­tet PNAS. Fors­ker­ne me­ner sce­na­rio­et med 2 me­ters hav­nivå­stig­ning må tas i be­trakt­ning i lang­sik­tig sam­funns­plan­leg­ging.

Ved «mo­de­rat» glo­bal opp­var­ming er det smel­ting av isen på Grøn­land som bi­drar mest til hav­nivå­stig­nin­gen.

Men hvis tem­pe­ra­tu­ren sti­ger mer enn 2 gra­der, øker ri­si­ko­en for om­fat­ten­de smel­ting også i An­tark­tis. Bam­ber, som har le­det ar­bei­det med den nye stu­di­en, me­ner det er en viss ri­si­ko for at isen i Øst-An­tark­tis kan bli «sva­ert usta­bil».

Man­ge klima­pro­gno­ser går bare fram til 2100, men den glo­ba­le opp­var­min­gen vil fort­set­te len­ge etter det hvis klima­ut­slip­pe­ne fortsetter.

I 2200 kan opp­var­min­gen i ver­ste fall ha løf­tet ha­vet 7,5 me­ter, iføl­ge Bam­ber og hans kol­le­ger. (NTB)

200 mil­lio­ner men­nes­ker kan bli tvun­get til å fin­ne seg nye ste­der å bo.

TSVANGIRAY­I MUKWAZHI, AP/NTB SCANPIX

Et over­svømt om­rå­de i kyst­byen Pem­ba i Mo­sam­bik etter sy­klo­nen Ken­neth tid­li­ge­re i år. Sti­gen­de hav­nivå øker ri­si­ko­en for over­svøm­mel­ser un­der kraf­ti­ge uva­er langs kys­ten man­ge ste­der i ver­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.