Kan «noen» ryd­de opp i ung­doms­vol­den?

Stavanger Aftenblad - - MENINGER - Bjar­ne Bjel­land Hafrs­fjord

SEN­TRUM: Jak­ten på «noen» som kan ord­ne opp i volds­ut­øvel­sen i Stav­an­ger på kvel­dog nat­tes­tid er en ak­tu­ell sak i dag og ga­ran­tert også i frem­ti­den. Af­ten­bla­dets opp­slag 16. april skri­ver om for­sla­get fra Leif Moi Nil­sen i Frp om å prø­ve ut en by­vek­ter­ord­ning for å be­gren­se vol­den blant unge. Å an­set­te by­vek­te­re for å re­du­se­re vol­den, kan va­ere en god ord­ning, men pro­ble­met kre­ver nok en stør­re inn­sats enn det­te.

I hel­ge­ne når fluidu­met inn­tas og gir for­styr­rel­ser i hode og tan­ke, kan ba­ga­tel­ler ut­lø­se volds­bruk, noe som ikke bare gjel­der unge men­nes­ker. Unge men­nes­ker er of­test ut­øver­ne og selv of­fer for volds­hand­lin­ge­ne. Den­ne pro­ble­ma­tik­ken er noe som har va­ert på ta­pe­tet i al­le år.

Det na­er­mes­te nye er bruk av mo­bi­le­ne som red­skap for vi­de­re å spre ut vol­den. Det er for øv­rig be­kym­rings­fullt at det blir sta­dig yng­re barn in­volvert både som ut­øver og of­fer.

At vol­den er øken­de til ti­der, er rik­tig, men stort sett er det på­virk­ning av al­ko­hol som of­test er den un­der­lig­gen­de fak­to­ren som spil­ler inn på vol­den.

Ten­årin­ger

Et opp­slag fra Af­ten­bla­det fra man­dag 15. april 2002 lig­ger på bor­det foran meg. Over­skrif­ten er «Mest ten­årin­ger i ar­res­ten» og inne­hol­der en be­kym­ring fra Po­li­ti­et, barne­verns­vak­ten i Stav­an­ger om nar­ko­tika­bruk blant ung­dom som fak­tisk er høy­ere enn and­re stør­re byer, og an­tall unge som hen­ven­der seg til barne­verns­vak­ten i Stav­an­ger. Mye hand­let om at sta­dig fle­re ten­årin­ger ru­set seg på al­ko­hol og nar­ko­ti­ka, og man­ge vik­let seg inn i kri­mi­na­li­tet. I den an­led­ning holdt Po­li­ti­et to mø­ter for me­nig­hets­le­de­re i Stav­an­ger, som da had­de sagt seg vil­lig til å stil­le med mann­ska­per for å va­ere til ste­de i sen­trum på kvelds­tid i hel­ge­ne. At voks­ne, edru men­nes­ker er i sen­trum i by­ene nat­tes­tid, er en vik­tig fore­byg­gings­fak­tor.

Rolle­mo­del­ler

For­eld­re og voks­ne er de vik­tigs­te rolle­mo­del­le­ne for barn og unge også i dag. In­tet er nytt un­der so­len, og for­sla­ge­ne til løs­ning på volds­pro­ble­me­ne blant våre håpe­ful­le er man­ge, har va­ert man­ge og vil bli man­ge. Po­li­ti, barne­vern, ute­sek­sjon, natte­rav­ner, po­li­ti­ke­re, la­ere­re, vek­te­re og ung­doms­klub­ber og man­ge and­re gjør en me­get god inn­sats mot den­ne pro­ble­ma­tik­ken, men kan ikke ta hele pro­ble­met ale­ne.

Det er of­test på hjemme­ba­nen pro­ble­me­ne lø­ses. Kjøk­ken­bor­det har va­ert en me­get god, fore­byg­gen­de are­na, og den er det i dag også.

Gikk vol­den ned i sen­trum?

I 2002 reis­te man­ge voks­ne seg oss opp fra sto­le­ne i hel­ge­ne og gjor­de en inn­sats i for­hold til den vok­sen­de ge­ne­ra­sjo­nen ved å va­ere til ste­de i sen­trum. To nye natte­ravn­ord­nin­ger ble etab­lert. Hva ble er­fa­rin­gen? Kan vi i dag la­ere noe av det­te en­ga­sje­men­tet? Gikk vol­den ned i sen­trum?

Uan­sett, «noen» vil ald­ri duk­ke opp og gi oss løs­nin­gen og fa­si­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.