Byg­da fun­ge­rer, Af­ten­bla­det

Stavanger Aftenblad - - MENINGER - To­re Thor­sen Jel­sa

LEIAR: Af­ten­bla­det har be­gynt å kjøra kom­mune­re­form­de­batt igjen – det vil seie at avi­sa ma­nar til nye sa­man­slå­in­gar. «De­re», skriv leiar­skri­ben­ten, og mei­ner dei mind­re he­ra­da i Ro­ga­land, «bør ten­ke godt igjen­nom hvor­dan de­re har det.» (18/5). Like før re­fe­re­rer avi­sa kom­mu­nal­mi­nis­ter Mo­ni­ca Mae­land: Små­kom­mu­na­ne i Ro­ga­land, og iall­fall al­le med mind­re enn 5000 inn­byg­gja­rar, må først som sist gje­ra seg kla­re for nye sa­man­slå­ings­bøl­gjer.

La pla­na­ne på is

Eg las nett­opp ein ar­tik­kel i eit finsk blad. Der i lan­det for­søk­te re­gje­rin­ga seg på ei stor­stilt kom­mune­sa­man­slå­ing for sju­åt­te år si­dan, men la pla­na­ne på is då den mer­ka den ster­ke lo­ka­le mot­stan­den. Men i Fin­land er reise­av­stan­da­ne kor­te, og man­ge riks­po­li­ti­ka­rar i nabo­lan­det er ennå av den mei­ning at små­kom­mu­na­ne bør inn­lem­mast i na­er­mas­te by.

Ant­ti Tu­uri hei­ter ar­tik­kel­for­fat­ta­ren, tid­le­ga­re vin­nar av Nor­disk Råds lit­te­ra­tur­pris. Han bur sto­re de­lar av året i ei lita kyst­bygd i Øs­ter­bot­ten, og i teks­ten sin for­tel han kor­leis han opp­le­ver li­vet i det lit­le bygde­sam­fun­net.

Sku­len, pos­ten og bu­tik­ken er vik­ti­ge. Då kram­bua blei lagd ned, dan­na bygde­fol­ket ak­sje­sel­skap, kjøp­te lo­ka­let og leigde det ut til ny kjøp­mann. Ein li­ten kafe ned­med ham­na til­byr kort­reist mat som i kva­li­tet ikkje står til­ba­ke for dei mest eks­klu­si­ve res­tau­ran­tar i ho­vud­sta­den, på­står han. Lo­ka­le fir­ma stil­ler med fag­ut­dan­na hand­ver­ka­rar og an­nan eks­per­ti­se over eit breitt felt; be­stil­lings­fris­ta­ne er kor­te og ar­beids­fol­ka dyk­ti­ge og på­li­te­le­ge. Der­som bygg­her­ren ikkje hug­sar på alt, så gjer en­tre­pre­nø­ren merk­sam på det, for å hjel­pa til. Folk kjen­ner kvar­and­re og lit på kvar­and­re. Eit ord er eit ord.

Grei­er oss gans­ke bra

Her i min Ry­fyl­ke-kom­mu­ne med un­der 5000 inn­byg­gja­rar kjen­ner eg meg igjen i skild­rin­ga til Tu­uri. Slik dei har det i Mol­pen-byg­da i Nord-Fin­land, slik har me det her hos oss også. Me grei­er oss gans­ke bra, sy­nest me, og me trivst gans­ke bra med å ha det slik. Rettnok bru­kar kom­mu­nen halv­an­nan gong så my­kje pen­gar per inn­byg­gjar på ad­mi­ni­stra­sjon, sku­le, kul­tur og so­sia­le te­nes­ter sa­man­lik­na med lands­gjen­nom­snit­tet. Men så hen­tar også stor­sam­fun­net ut sto­re ver­di­ar or kom­mu­nen. «Me» for­sy­ner for ek­sem­pel halv­an­nan by av Oslo sin stor­leik med elek­trisk straum, det er å ta for­sik­tig i.

«Byg­da fun­ge­rer», er tit­te­len på styk­ket til Tu­uri. Han er med åra blitt meir og meir over­tydd om at det å ut­vik­la og støt­ta li­vet i små sam­funn er vik­ti­ga­re enn å gjen­nom­føra sto­re kom­mune­re­for­mer. Po­li­ti­ka­rar, øko­no­mar og in­ter­esse­grup­per for­tel om sva­ere for­de­lar med å slå isa­man små ei­nin­gar til sto­re. Sva­ret blir meir dif­fust når dei skal for­kla­ra kon­kret kva det er å vin­na, og kven som i så fall vil vin­na mest. Tu­uri for sin del skul­le håpa at «dei som be­stem­mer» vil­le sjå meir på kor­leis dei kan hjel­pa til med å få dag­leg­li­vet i mind­re sam­funn til å fun­ge­ra endå be­tre. Vik­ti­ga­re enn stør­re ei­nin­gar er mind­re, livs­kraf­ti­ge, triv­lege bygde­sam­funn.

In­ter­esse­mot­set­na­der

Så langt Tu­uri. Her i Ro­ga­land er dei godt i gang med å inn­lem­ma små­kom­mu­nar i na­er­mas­te by, trass i at des­se kom­mu­na­ne ikkje ligg i by­ens naer­om­rå­de, for å seia det for­sik­tig. Her også går det an å spør­ja: Kven sine in­ter­es­ser vil sa­man­slå­in­ga­ne te­na mest? Det vil bli tyng­re og tyng­re for små, ut­flyt­tingstru­ga kom­mu­nar å hal­da oppe stan­dar­den, åt­va­rar Af­ten­bla­det. Kan­skje det – iall­fall der­som stor­sam­fun­net ikkje len­ger er in­ter­es­sert i at dei små skal ek­sis­te­ra. Folk i dei fram­ti­di­ge sa­tel­litt-by­de­la­ne i Stav­an­ger og Sand­nes hå­par nok på å få del i al­le for­de­la­ne det blir snak­ka om. Det hå­par eg også, for dei­ra skuld. Men etter som tida går vil det nød­ven­dig­vis mel­da seg in­ter­esse­mot­set­na­der mel­lom ut­kant og sen­trum. Då er eg redd for at fol­ket i pro­vin­sen skal få mer­ka kor mak­ta ligg.

«Me» for­sy­ner for ek­sem­pel halv­an­nan by av Oslo sin stor­leik med elek­trisk straum, det er å ta for­sik­tig i.

JON INGEMUNDSE­N

«Me grei­er oss gans­ke bra, sy­nest me, og me trivst gans­ke bra med å ha det slik. Rettnok bru­kar kom­mu­nen halv­an­nan gong så my­kje pen­gar per inn­byg­gjar på ad­mi­ni­stra­sjon, sku­le, kul­tur og so­sia­le te­nes­ter sa­man­lik­na med lands­gjen­nom­snit­tet. Men så hen­tar også stor­sam­fun­net ut sto­re ver­di­ar or kom­mu­nen», skriv To­re Thor­sen frå Jel­sa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.