La­erer­ne må få et lønns­løft

Stavanger Aftenblad - - MENINGER - Hel­ge Kris­tof­fer­sen Ho­ved­til­lits­valgt i Norsk Lek­tor­lag, Sand­nes kom­mu­ne og nest­le­der i Ro­ga­land lek­tor­lag

PO­LI­TIKK: Sko­len mang­ler al­le­re­de man­ge klo­ke ho­der og tryg­ge ar­mer. Vil det­te bed­res uten et lønns­løft? Jeg er glad for at St­an­ley Wi­rak er stolt av Sand­nes-sko­len, at Chris­ti­ne Sa­gen Helgø vil at Stav­an­ger-sko­len skal bli lan­dets bes­te. Solveig Ege Tenges­dal har ikke la­ve­re am­bi­sjo­ner for fyl­kets vi­dere­gå­en­de sko­ler. Jeg lu­rer på hva de skal gjø­re med det­te i prak­sis? Hva må til for at den am­bi­siø­se po­li­tik­ken ikke en­der som valg­flesk? Mitt råd er å set­te noen pen­ger på de som kan gjø­re en for­skjell i sko­len.

Sand­nes byg­ger sko­ler ras­ke­re enn be­ton­gen størk­ner, og i Stav­an­ger ble po­li­ti­ker­ne stren­ge med råd­man­nen da det var snakk om kutt. Fyl­ket er stolt av og vi­ser gjer­ne frem sine vi­dere­gå­en­de sko­ler. Det er vir­ke­lig flott å øns­ke å va­ere best, og inn­byg­ger­ne har sto­re for­vent­nin­ger til at po­li­ti­ker­ne vir­ke­lig sat­ser på sko­len. Vi er pris­gitt av at frem­ti­dens voks­ne har en sko­le som gjør dem fag­lig og so­si­alt kom­pe­ten­te.

La­ere­ren er vik­tigst

Vet du hva som er vik­tigst for ele­ve­nes la­e­ring i sko­len? Er det nye bygg, data­ma­ski­ner el­ler høye sø­ker­tall? I sine meta­stu­di­er trek­ker skole­fors­ker Hat­tie fram en fak­tor: La­ere­ren er vik­tigst! Kan noen av Af­ten­bla­dets le­se­re aer­lig si at la­ere­rens ar­beid i klasse­rom­met, fag­lig og so­si­alt, ikke var helt av­gjø­ren­de for hva de la­er­te på sko­len?

Med tret­ten års an­si­en­ni­tet i yr­ket tje­ner jeg en­de­lig det som er norsk gjen­nom­snitts­lønn. Jeg til­hø­rer et lite mindre­tall av nors­ke la­ere­re som trek­ker gjen­nom­snitts­løn­na opp. Som lek­tor med til­leggs­ut­dan­ning re­pre­sen­te­rer jeg det forsk­ning trek­ker frem som av­gjø­ren­de for ele­ve­ne. Fag­lig kom­pe­ten­te la­ere­re og lek­to­rer har po­si­tiv inn­virk­ning når det gjel­der å mot­vir­ke ne­ga­ti­ve ef­fek­ter av ele­vens bak­grunn. Men hva om min mas­ter­grad var in­nen geo­lo­gi el­ler om jeg var si­vil­in­ge­ni­ør. Vil­le jeg da valgt sko­len? Vil­le jeg ak­sep­tert at løn­na mi stop­pa på 631.000 etter 16 år i yr­ket?

Må ta grep

De sis­te 15 åre­ne er etter­sle­pet blitt på 20 pro­sent, som i et livs­løp blir fle­re mil­lio­ner. Til­bu­det fra KS, or­ga­ni­sa­sjo­nen til St­an­ley Wi­rak, Chris­ti­ne Sa­gen Helgø og Solveig Ege Tenges­dal, vi­ser ty­de­lig at det ikke fin­nes noen plan for å ret­te opp den­ne skjev­he­ten. Skal de ha noen tro­ver­dig­het i valg­kam­pens vik­tigs­te sak, må de ta grep for å ret­te på det­te.

«Kan noen av Af­ten­bla­dets le­se­re aer­lig si at la­ere­rens ar­beid i klasse­rom­met, fag­lig og so­si­alt, ikke var helt av­gjø­ren­de for hva de la­er­te på sko­len?» spør la­erer Hel­ge Kris­tof­fer­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.