Lov­fes­ter ak­ti­vi­tets­til­bud for de­men­te

Stavanger Aftenblad - - MENINGER -

PO­LI­TIKK: Det­te er en vik­tig sei­er for en stor grup­pe men­nes­ker som bare i be­gren­set grad kla­rer å kjem­pe for sine egne in­ter­es­ser.

Ås­hild Bruun-Gun­der­sen

for å gi de­men­te et mei­nings­fullt ak­ti­vi­tets­til­bud på dag­tid. Dess­ver­re ser vi at man­ge kom­mu­ner en­ten ikke har et slikt til­bud, el­ler at til­bu­det er for dår­lig. Også de­men­te har krav på ak­ti­vi­se­ring og et me­nings­fullt liv.

Mang­len­de ak­ti­vi­tets­til­bud har også ført til at de på­rø­ren­de har fått en ufor­holds­mes­sig stor be­last­ning med å ta vare på sine na­er­mes­te. Nes­ten halv­par­ten av de sam­le­de om­sorgs­opp­ga­ve­ne for de­men­te blir i dag ut­ført av på­rø­ren­de. Inn­fø­ring av et of­fent­lig ak­ti­vi­tets­til­bud vil der­for va­ere til stor av­last­ning for på­rø­ren­de som i dag sliter for å gi sine na­er­mes­te et mer ver­dig liv.

Over 25 pro­sent av de som fyl­ler 60 år frem mot 2021, vil bli de­men­te i lø­pet av li­vet. An­tal­let per­soner med de­mens vil for­dob­le seg frem mot 2040. Det skal ikke len­ger va­ere nød­ven­dig å flyt­te til en an­nen kom­mu­ne for å få et godt til­bud. Frem­skritts­par­ti­et har i re­gje­ring kjem­pet for at al­le de­men­te skal ak­ti­vi­se­res og få en me­nings­fylt hver­dag. Nå har vi fått gjen­nom­slag for å lov­fes­te et ak­ti­vi­tets­til­bud i al­le kom­mu­ner, over hele lan­det.

ILLUSTRASJ­ONSBILDE: TORKEL ANSTENSRUD SCHIBEVAAG

«Sy­net av pis­to­la­ne gjor­de so­la mind­re varm, og eg var knapt i stand til å høyra hurra­ropa frå dei uli­ke barne­ha­ga­ne og skule­klas­sa­ne. Eg kun­ne ikkje tru det, og blei uen­de­leg trist», skriv In­ger Gjes­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.