Ka­non­båt-di­plo­ma­ti el­ler krig?

Stavanger Aftenblad - - MENINGER - Pe­ter Beck Jour­na­list, Je­ru­sa­lem

GJESTEKOMM­ENTAR: Pre­si­dent Trump og ira­ner­ne spil­ler far­lig po­ker. «Mr. Trump, lek ikke med lø­vens hale, det vil bare føre til an­ger…», ad­var­te Irans pre­si­dent Has­san Rou­ha­ni for­ut for den ame­ri­kans­ke pre­si­den­tens var­sel om ny olje­blo­ka­de mot Te­he­ran. Aya­tol­la-re­gi­met gjen­tok trus­se­len om å sten­ge Hor­muz-stre­det for all an­nen olje­tra­fikk om de­res ble blok­kert.

Trumps ad­var­sel om at Iran vil­le «lide kon­se­kven­ser som in­gen tid­li­ge­re i his­to­ri­en har lidt» ble promp­te be­svart av Qasem So­lei­ma­ni, leder for Den irans­ke re­vo­lu­sjons­gar­den, al-Quds: «Mr. Trump, hvor­dan vå­ger du å true oss […] du vil star­te kri­gen, men det er vi som vil av­slut­te den.»

Uten­riks­mi­nis­ter Mike Pompeo sier rik­tig­nok at USA vil rea­ge­re hardt og kon­se­kvent om ame­ri­kans­ke in­ter­es­ser el­ler al­li­er­te blir an­gre­pet, men i sam­me ånde­drag at USAs mål ikke er krig med Iran. Krigs­re­to­rik­ken fra ira­ner­ne er be­ty­de­lig dem­pet de sis­te da­ge­ne. Uten­riks­mi­nis­ter Ja­vad Za­rif sier at krig ikke er ak­tu­elt og får støt­te av Øvers­te leder Kha­menei. Al­le i re­gio­nen er dog ikke be­ro­li­get. Selv en så sin­dig mann som Dan Sha­piro, tid­li­ge­re ame­ri­kansk am­bas­sa­dør i Is­rael, sier til Je­ru­sa­lem Post at en ame­ri­kansk mi­li­ta­er in­ter­ven­sjon ikke kan ute­luk­kes.

Styrke­de­mon­stra­sjon

Pre­si­dent Trump har, om ikke reist seg som en løve og falt som en skinn­fell, i al­le fall ikke vist seg sa­er­lig lys­ten på å sen­de ame­ri­kans­ke sol­da­ter i krig, sna­re­re tvert imot. Der­for me­ner man­ge ana­ly­ti­ke­re at ame­ri­ka­ner­ne kun dri­ver god, gam­mel­dags ka­non­båt-di­plo­ma­ti vis-à-vis Iran.

Hvis det er til­fel­let, er det jam­men mer enn en ka­non­båt el­ler to USA har sendt til Gul­fen for å skrem­me aya­tol­la­ene: I til­legg til han­gar­ski­pet «Abra­ham Lin­coln» har det 24.000 tonn sto­re og 207 me­ter lan­ge trans­port­far­tøy­et «San-An­to­nio», med 800 US-ma­ri­nes og du­sin­vis av kjøre­tøy­er, en­tret far­van­net, iføl­ge US Na­val Insti­tute News. Man har også ob­ser­vert de­stroy­eren «McFaul» og am­mu­ni­sjons­ski­pet «Alan She­pard» ved Hor­muz­stre­det. Den så­kal­te am­fi­bie-grup­pen, le­det av «Kear­sar­ge», er også i Per­sia­buk­ta, med opp­i­mot 4500 ma­rine­gas­ter og ma­rine­sol­da­ter om bord i de for­skjel­li­ge far­tøy­ene, skri­ver Na­val To­day. I føl­ge med han­gar­ski­pet an­kom også yt­ter­li­ge­re tre de­stroy­ere, «Bain­brid­ge», «Ma­son» og «Nit­ze», pluss krys­ser­ra­kett-ski­pet «Le­yte Gulf». To B-52 bombe­fly sup­pler­te to som al­le­re­de er sta­sjo­nert i Qa­tar. Et Pa­triot mis­sil-bat­te­ri er sendt ned­over, visst­nok til Emi­ra­te­ne. Fle­re F35-kamp­fly ble sendt dit også, midt i april.

Ul­ti­ma­tum til EU

Pre­si­dent Rou­ha­ni har inn­røm­met at Iran er har­de­re ram­met øko­no­misk enn selv un­der den åtte år lan­ge kri­gen mot Irak. Selv de­res størs­te olje­kun­de, Ki­na, har be­gynt å nøle med å kjø­pe ol­jen fra de iraks­ke olje­tan­ker­ne uten­for den ki­ne­sis­ke kys­ten. Ki­ne­ser­ne er prag­ma­tis­ke, de vur­de­rer for­hol­det til USA vik­ti­ge­re enn til Iran, be­ho­vet for olje og han­dels­kri­gen med ame­ri­ka­ner­ne til tross.

Aya­tol­la­ene sy­nes de­spe­ra­te når de gir EU 60-da­gers ul­ti­ma­tum: Sørg for å gjø­re oss skade­frie fra den ame­ri­kans­ke øko­no­mis­ke boi­kot­ten, el­lers bry­ter vi atom­av­ta­len fra 2015 steg for steg. EU-lan­de­nes for­søk på å om­gå de ame­ri­kans­ke sank­sjo­ne­ne og hjel­pe Iran øko­no­misk ved å opp­ret­te den så­kal­te In­stru­ment in Sup­port of Tra­de Exchan­ge (INSTEX), har fore­lø­pig ikke fun­gert sa­er­lig. Men EU-lan­de­ne, med Frank­ri­ke og Tysk­land i spis­sen, har rea­gert skarpt og fra­bedt seg et slikt ul­ti­ma­tum.

Den London-ba­ser­te ara­bis­ke avi­sen Al-Sharq alAw­s­at skri­ver at de fles­te euro­pe­is­ke lan­de­ne i bunn og grunn er eni­ge med Trump om å set­te fo­ten ned mot Iran. Men at de er engste­li­ge av tre år­sa­ker: Først for­di de er engste­li­ge for at det irans­ke re­gi­met skal bry­te sam­men, og at et enda mer eks­tremt re­gi­me over­tar. For det and­re av frykt for at si­tua­sjo­nen skal bli så tru­en­de at mil­lio­ner av irans­ke flykt­nin­ger skal strøm­me til Euro­pa. Og for det tred­je, ikke minst, av red­sel for at en full krig mel­lom USA og Iran skal føre til enor­me øde­leg­gel­ser – og i ver­ste fall ut­lø­se en tred­je ver­dens­krig.

Krigs­t­rom­me­ne buld­rer

An­gre­pe­ne på tre saudi-ara­bis­ke og et norsk­re­gist­rert skip ved inn­lø­pet til Per­si­buk­ta ny­lig har ut­løst spe­ku­la­sjo­ner om at «noen» ty­de­lig­vis øns­ker å hel­le ben­sin på bå­let.

Det hev­des at det fore­går en in­tens de­batt inn­ad i den irans­ke le­del­sen. Den ene part vil slå til mot den ame­ri­kans­ke eks­pe­di­sjons­styr­ken, mens den and­re ma­ner til til­bake­hol­den­het og kal­ler et an­grep på ame­ri­ka­ner­ne for selv­mord. Den en­gelsk­språk­li­ge, saudi­ara­bis­ke avi­sen i Ri­yadh, Arab News, skri­ver opp­sikts­vek­ken­de på le­der­plass at ti­den er in­ne til å gå til mål­ret­te­de an­grep på irans­ke mål som svar på ira­ner­nes an­grep på saudie­nes olje­led­nin­ger og skip, via sine al­li­er­te i Je­men, hout­hi­ene.

Is­rael har, be­mer­kel­ses­ver­dig nok, va­ert til­bake­hol­den med å kom­men­te­re den spen­te si­tua­sjo­nen. Men en frem­tre­den­de kom­men­ta­tor i Je­ru­sa­lem Post kan ikke dy seg for å kom­me med gode råd til ame­ri­ka­ner­ne der­som de vil an­gri­pe Iran: «Ikke prøv en land­ope­ra­sjon, Iran har et vans­ke­lig, fjell­rikt ter­reng. Bruk fly­vå­pe­net, det irans­ke fly­vå­pe­net er in­tet pro­blem, med gam­le Phan­tom-ja­ger­fly som pre­si­dent Nixon send­te til sja­hen, samt man­gel på re­serve­de­ler. Øde­legg de­res mi­li­ta­ere in­fra­struk­tur – og der­nest de vik­tigs­te atom­an­leg­ge­ne.»

Sik­kert er det at Nord-Korea hol­der in­tenst øye med hva ame­ri­ka­ner­ne vil gjø­re vis-à-vis Irans atom­be­stre­bel­ser. Så det står nok mer på spill enn Trump og hans råd­gi­ve­re kan­skje reg­net med da flåte­styr­ken ble sendt til Per­sia­buk­ta.

Sik­kert er det at Nord-Korea hol­der in­tenst øye med hva ame­ri­ka­ner­ne vil gjø­re vis-à-vis Irans atom­be­stre­bel­ser.

US NAVY/REUTERS/NTB SCANPIX

Han­gar­ski­pet USS «Abra­ham Lin­coln» av Ni­mitz-klas­sen og am­fi­bie­ski­pet USS «Kear­sar­ge» i far­van­net uten­for Hor­muz­stre­det som leder inn i Per­sia­buk­ta. USA har den sis­te ti­den sterkt bygd opp både ma­ri­nens og luft­vå­pe­nets na­er­va­er i far­vann og fle­re land na­er Iran.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.