Stav­an­ger Ma­ri­ti­me Mu­se­um fikk re­kord­ga­ve

Stavanger Aftenblad - - KULTUR -

STAV­AN­GER: Det er blitt gitt to sto­re penge­ga­ver til Stav­an­ger ma­ri­ti­me mu­se­um. Det­te er det størs­te sam­le­de en­gangs­be­lø­pet som er blitt gitt til et ut­stil­lings­pro­sjekt på mu­se­et av en stif­tel­se og le­gat

Inge­borg Fro­stad Schriwer

mu­se­um. De åp­ner også for mu­lig­he­ten til å søke om gave­for­sterk­ning, som vil bi­dra til å sik­re fi­nan­sie­rin­gen av de nye ut­stil­lin­ge­ne yt­ter­li­ge­re. Da vil de va­ere godt på vei med drøye 7 mil­lio­ner til førs­te del av for­ny­in­gen av ut­stil­lin­ge­ne.

– Mu­se­ene og den øken­de kul­tur­tu­ris­men spil­ler en sen­tral rol­le i både kul­tur- og na­e­rings­ut­vik­ling. Der­for er rea­li­se­rin­gen av nye by­his­to­ris­ke ut­stil­lin­ger ved Stav­an­ger ma­ri­ti­me mu­se­um, en mile­pael i ar­bei­det med å iva­re­ta og for­mid­le by­ens kul­tur­arv frem mot det sto­re by­ju­bi­le­et i 2025, sier Aa­vits­land.

MUST har også sendt inn søk­nad til stats­bud­sjet­tet, etter­som for­ny­in­gen vil ha en kost­nads­ram­me på drøye 20 mil­lio­ner kro­ner.

– Det er eks­tra gle­de­lig at Klos­ters le­gat og In­ge Ste­ens­lands stif­tel­se støt­ter for­mid­lin­gen av re­gio­nens uni­ke sjø­farts­his­to­rie gjen­nom sin rau­se gave til å for­nye de mer enn 30 år gam­le ut­stil­lin­ge­ne ved Stav­an­ger ma­ri­ti­me mu­se­um. Jeg er sik­ker på at mo­der­ne og in­ter­ak­ti­ve ut­stil­lin­ger vil gle­de, spre kunn­skap og be­geist­re både lo­kal­be­folk­nin­gen og tu­ris­ter, sier av­de­lings­di­rek­tør for sjø­fart og in­du­stri, Bit­ten Bak­ke.

Gla­de for å få bi­dra

Iføl­ge Hel­ge Byh­re Si­re­vaag fra Klos­ters le­gat, har de i hund­re år delt ut mid­ler til pro­sjek­ter i Stav­an­ger som støt­ter og frem­mer vel­de­di­ge til­tak, kul­tur el­ler ut­dan­nel­se. For å mar­ke­re le­ga­tets 100-års ju­bi­le­um øns­ket de å gi en stør­re gave til et pro­sjekt som var ver­dig, et bra ini­tia­tiv og som de men­te var vik­tig for byen.

– Den­ne ut­stil­lin­gen om Stav­an­gers sjø­farts­his­to­rie tref­fer hjer­tet av Klos­ters le­gat som ble grunn­lagt med det for­mål å sa­er­lig støt­te sjø­manns­stan­den. Vi gle­der oss til å se re­sul­ta­tet, sier Byh­re Si­re­vaag.

Leif Jo­han Sev­land ved In­ge Ste­ens­lands stif­tel­se sier at det er fle­re grun­ner til at stif­tel­sen har valgt å gi dis­se pen­ge­ne til MUST. – Det er noe med Stav­an­ger, noe med ha­vet og noe med det ma­ri­ti­me som det­te mu­se­et gjen­spei­ler på en fan­tas­tisk flott måte. De tar vare på kul­tur­ar­ven vår og brin­ger den vi­de­re til se­ne­re ge­ne­ra­sjo­ner. Når du skal gi noe er det også vik­tig å vite at mot­ta­ge­ren er klar, og vi har la­ert MUST å kjen­ne gjen­nom fle­re til­de­lin­ger tid­li­ge­re. Vi har sett at det er et mu­se­um som vin­ner, et mu­se­um som dri­ver, et mu­se­um som har ide­er og som tar ini­tia­tiv og som ikke bare sit­ter og ven­ter, for­tel­ler Sev­land­ler Sev­land

De to ga­ve­ne er på 3 mil­lio­ner og 2,7 mil­lio­ner kro­ner, og er sam­men­lagt det størs­te en­gangs­be­lø­pet som noen­sin­ne er blitt gitt til mu­se­et.

JAN IN­GE HAGA

In­ge Ste­ens­lands stif­tel­se og Klos­ters le­gat har til­sam­men gitt Stav­an­ger ma­ri­ti­me mu­se­um 5,7 mil­lio­ner kro­ner til ut­vik­ling av ny ut­stil­ling. Her blir MUST-di­rek­tør Si­ri Aa­vits­land og av­de­lings­le­der Bit­ten Bak­ke gra­tu­lert av Leif Jo­han Sev­land og Hel­ge Byh­re Si­re­vaag, som er re­pre­sen­tan­ter for de re­spek­ti­ve gi­ver­ne,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.