Stav­an­ger-ar­tist vant pris i Ve­ne­zia og er klar for Ja­pan-tur­ne

Stavanger Aftenblad - - KULTUR - Stel­la.ma­rie.bre­[email protected]­ten­bla­det.no

STAV­AN­GER: Stur­le Dags­land har vun­net pris i Ve­ne­zia og skal på Ja­pan-tur­ne, men vet ikke helt hvor­dan han skal for­kla­re sin egen mu­sikk.

Stel­la Ma­rie Bre­vik

Stur­le Dags­land er kan­skje mest kjent i Stav­an­ger for å va­ere fes­ti­val­sjef for Munke­ha­gen, men i ut­lan­det blir han book­et til pre­sti­sje­fes­ti­va­ler og tur­neer rett som det er.

Dags­land star­tet Stru­le Dags­land (hans bror, Sjur Dags­land, er også en del av pro­sjek­tet) etter vi­dere­gå­en­de. Mu­sik­ken be­skri­ver Dags­land selv som eks­plo­siv og dy­na­misk, men han opp­ford­rer al­le til å lyt­te og dan­ne sin egen me­ning.

– Vi bru­ker man­ge for­skjel­li­ge in­stru­men­ter, og tar inn ele­men­ter som strupe­sang og joik.

Han for­tel­ler at de kon­stant eks­pe­ri­men­te­rer med lyd­bil­det.

– Det fin­nes ikke noe som he­ter «sånn skal det va­ere».

Vant pris i Ve­ne­zia Mu­sik­ken til brød­re­ne er langt fra det du hø­rer på topp 20-lis­te­ne, men fan­ska­ren har vokst de sis­te åre­ne. Sam­ta­len med Dags­land må gå over te­le­fon for­di han for øye­blik­ket er på en fly­plass på vei til Ja­pan. Der skal han på en ti da­ger lang tur­ne.

Når han er fer­dig med tur­ne­en skal han hjem for å full­fø­re sitt førs­te al­bum. Selv uten et al­bum har Dags­land gjort seg be­mer­ket. I vin­ter vant mu­sikk­vi­deo­en til lå­ten «Yo­kai» prisen for bes­te mu­sikk­vi­deo un­der Ca' Fos­ca­ri Short Film Fes­ti­val i Ve­ne­zia. Mu­sikk­vi­deo­en er re­gis­sert av lo­ka­le Ei­rik Heg­gen.

Flerst fans i ut­lan­det

Tross pri­ser og fes­ti­val­book­in­ger har Dags­land ennå en stør­re base uten­for Nor­ge, enn i hjem­lan­det.

– Jeg er usik­ker på hvor­for vi har fle­re kon­ser­ter i ut­lan­det. Jeg tror det hand­ler om til­fel­dig­he­ter. Vi har fle­re til­hø­re­re uten­for Nor­ge. Vi rei­ser der folk vil ha oss, sier han.

Etter å ha spilt man­ge fes­ti­va­ler i Euro­pa snur duo­en ne­sen mot Asia. Etter Ja­pan­tu­ren skal de også spil­le kon­ser­ter i Ki­na.

– Man vil jo nå ut til flest mu­lig med mu­sik­ken sin, sier Dags­land.

Han vet ikke hvor­dan Ja­pan­tu­ren blir, men fle­re har øns­ket seg duo­en dit.

– Vi får vel­dig man­ge for­skjel­li­ge til­bake­mel­din­ger. Det er for­skjel­li­ge men­nes­ker som kom­mer på kon­ser­te­ne.

Han for­tel­ler om unge og eld­re og at noen en­der opp i tå­rer etter kon­ser­te­ne.

– Det er an­ner­le­des. Man­ge av dem som kom­mer, har ikke opp­levd noe slikt før.

Nå har Stur­le Dag­land sig­nert med et ame­ri­kans­ke ma­na­ge­ment. De ser nå etter et plate­sel­skap som kan hjel­pe med å spre mu­sik­ken til enda fle­re.

Stur­le Dags­land la­ger eks­pe­ri­men­tell mu­sikk og bru­ker ofte strupe­sang og joik i lå­te­ne sine.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.