Il­lu­sjo­nis­ten Roald Kyl­ling­stad

Stavanger Aftenblad - - KULTUR -

UT­STIL­LING: Mes­ter­lig, skri­ver vår an­mel­der om Roald Kyl­ling­stads nye ut­stil­ling.

An­ne The­re­se Tvei­ta

off fra pop art, hvor kunst­ne­re blant an­net ut­ford­ret de etab­ler­te hold­nin­ger til hva som skul­le va­ere pas­sen­de kunst­ne­ris­ke mo­ti­ver. Slik po­pu­la­er­kuns­ten mot slut­ten av 1950-tal­let iden­ti­fi­se­res med ka­pi­ta­lis­mens for­bru­ker­kul­tur, med mo­ti­ver fra in­du­stri­de­sign, re­kla­me og kom­mer­sia­lis­me, fin­ner en også man­ge av de sam­me re­fe­ran­se­ne i Kyl­ling­stads pas­tel­ler. Men så fin­ner en også så mye mer.

Kød­der med ho­det mitt

Fle­re av Kyl­ling­stads verk har ut­gangs­punkt i hver­dags­li­ge mo­ti­ver fan­get gjen­nom en ka­mera­lin­se un­der kunst­ne­rens natte­vand­rin­ger. Og ved førs­te øye­kast frem­står ver­ke­ne nett­opp som su­per­rea­lis­tis­ke gjen­gi­vel­ser av dis­se fo­to­gra­fi­ene. Et til­fel­dig ut­snitt fra et bu­tikk­vin­du el­ler et natt­lig gate­mil­jø un­der gate­lys og ne­on­skilt frem­står glass­klart og de­talj­rikt. Ved na­er­me­re øye­syn er det li­ke­vel noe som skur­rer. I Kyl­ling­stads mes­ter­li­ge kom­po­si­sjo­ner av­vi­kes sted­vis fo­to­gra­fens lin­jer, og med ør­små for­skyv­nin­ger i per­spek­tiv og ut­snitt ut­ford­res be­trak­te­ren til en opp­le­ver na­er­mest en form for ver­ti­go. Kunst­ne­ren spil­ler med vår in­tui­ti­ve for­stå­el­se, og gjen­nom hans lek med dybde­skarp­het, sen­tral­per­spek­tiv og for­svin­nings­punkt opp­nås finur­li­ge op­tis­ke il­lu­sjo­ner. Hans søm­løst sam­men­sat­te col­la­ger av de hver­dags­li­ge mo­ti­ve­ne gir ver­ke­ne et strøk av ku­bis­mens abs­tra­he­ring. Det er blant an­net den­ne kom­plek­si­te­ten i Kyl­ling­stads kunst som he­ver ham «ett hakk over».

Ver­ket «La­by­rint» il­lust­re­rer den­ne kom­plek­si­te­ten. I et til­syne­la­ten­de til­fel­dig ut­snitt fra en lampe­for­ret­ning ut­fors­kes kon­tras­te­ne mel­lom lys og mør­ke. Spil­let mel­lom de hvas­se lys­re­flek­sjo­ne­ne i har­de ma­te­ria­ler mot det fløy­els­myke mør­ket blir en stu­die i bryt­nin­ger og kon­tras­ter. Alt mens lin­je­ne i mo­ti­vet leder og na­vi­ge­rer blik­ket sta­dig leng­re inn som i en la­by­rint, i sø­ken etter punk­ter å ori­en­te­re seg etter.

Stil­le me­lan­ko­li

Ver­ket «Bar» il­lust­re­rer den mange­fa­set­ter­te bil­led­ver­de­nen. Det om­fat­ten­de natt­li­ge by­mo­ti­vet se­es gjen­nom fle­re lag i bilde­fla­ten. Gjen­skin­net av be­trak­te­ren, -kunst­ne­ren selv? re­flek­te­res i et vin­du. Her har Kyl­ling­stad flyt­tet seg inn fra ga­ten og ob­ser­ve­rer byen uten­for. Man ser ut over den mør­ke, folke­tom­me ga­ten og vi­de­re inn i byg­nin­ge­ne vis a vis. Re­flek­sjo­ner i glass­fla­te­ne blan­der seg og det er vans­ke­lig å skil­le de uli­ke ele­men­te­ne fra rom­met bak, rundt og foran be­trak­te­ren. En bar­disk med til­hø­ren­de ne­on­skilt skim­tes som en re­flek­sjon, men uten at skrif­ten speil­ven­des. Igjen spil­ler han et puss med vår op­tis­ke for­stå­el­se.

Det sob­re ver­ket be­sit­ter en stil­le me­lan­ko­li og un­der­stre­ket av de folke­tom­me ga­te­ne og de kaldt opp­lys­te are­na­ene for kon­sum opp­le­ves en fø­lel­se av dis­tan­se og iso­la­sjon.

Frem­tre­den­de ved de ut­stil­te ar­bei­de­ne, som i fle­re av Kyl­ling­stads tid­li­ge­re verk, er nett­opp den­ne ster­ke opp­le­vel­sen av uten­for­skap og iso­la­sjon.

Sna­re­re enn en for­ma­nen­de kri­tikk har Kyl­ling­stad igjen skapt en still­fer­dig og used­van­lig vak­kert inn­pak­ket kom­men­tar til et sta­dig kal­de­re og mer frem­med­gjø­ren­de sam­funn - hvor kon­sum og kom­mer­sia­li­se­ring spil­ler en sta­dig stør­re rol­le og men­nes­ke­lig kon­takt sy­nes å bli en man­gel­vare..

Hans søm­løst sam­men­sat­te col­la­ger av de hver­dags­li­ge mo­ti­ve­ne gir ver­ke­ne et strøk av ku­bis­mens abs­tra­he­ring.

AN­NE THE­RE­SE TVEI­TA

«Stjerne­natt» av Roald Kyl­ling­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.