Den svens­ke in­kvi­si­sjo­nen

Stavanger Aftenblad - - KULTUR -

SAKPROSA: En dag i ok­to­ber 2017 kol­lap­set den svens­ke presse­etik­ken. I rui­ne­ne lå den kjen­te jour­na­lis­ten Fredrik Vir­ta­nen uten aere, jobb og mu­lig­het til å for­sva­re seg.

Sven Egil Om­dal

for å ha vold­tatt Cis­si Wa­lin, en skue­spil­ler og så­kalt medie­pro­fil. An­kla­gen kom først fra Wa­lin selv. Da Metoo eks­plo­der­te i svens­ke medi­er, skrev hun på Insta­gram at Fredrik Vir­ta­nen had­de vold­tatt hen­ne i 2006, 11 år tid­li­ge­re. En stund spred­te nav­net og an­kla­gen seg i so­sia­le medi­er. Det var ube­ha­ge­lig nok, men livs­tru­en­de ble det først da Afton­bla­dets to kon­kur­ren­ter, Ex­pres­sen og Svens­ka Dag­bla­det, be­stem­te seg for å opp­tre som folke­tri­bu­nal. De slo opp både den­ne og and­re an­kla­ger mot Vir­ta­nen for uli­ke sek­su­el­le over­grep, uten å gi ham mu­lig­het til å for­sva­re seg.

Sto nes­ten ale­ne

Den an­gi­ve­li­ge vold­tek­ten var blitt an­meldt til po­li­ti­et i 2011, fem år etter at den skul­le ha skjedd. Po­li­ti­et etter­fors­ket, men hen­la sa­ken. Jour­na­lis­te­ne i de to avi­se­ne had­de åpen­bart ikke lest av­hørs­pro­to­kol­le­ne, og de sjek­ket hel­ler ikke and­re al­vor­li­ge på­stan­der, som at Vir­ta­nen skul­le ha for­søkt å lig­ge med en 14-åring.

Nes­ten in­gen tok ham i for­svar. Vir­ta­nen me­ner selv at det er il­lust­re­ren­de for til­stan­den at nors­ke Mar­te Miche­let len­ge var en­som om å på­pe­ke det uro­vek­ken­de i at svens­ke fe­mi­nis­ter bru­ker ut­heng­ning som vå­pen.

Da SVTs Upp­drag Gransk­ning, Sve­ri­ges mest re­nom­mer­te grave­re­dak­sjon, noen må­ne­der se­ne­re un­der­søk­te sa­ken, ble jour­na­lis­ten, Li­an Mak­boul, ut­satt for en vold­som kam­pan­je i so­sia­le medi­er og har­de an­grep fra kol­le­ger. Men, som Vir­ta­nen no­te­rer, hun sto imot og red­det li­vet hans. Pro­gram­met, som lig­ger til­gjen­ge­lig på You­tube, gjør det let­te­re å for­stå Vir­ta­nens bok. Han har ennå ikke kom­met fram til etter­tan­kens klar­het, bo­kens styr­ke lig­ger and­re ste­der.

Bit­tert

Han har kalt skild­rin­gen av det brå og dype fal­let for «Ran­sa­kel­se». Tit­te­len er god, for­di bo­ken både er en selv­ran­sa­kel­se og et bit­tert og til ti­der ag­gres­sivt for­søk på å ran­sa­ke de and­re. Han tar igjen over­for både an­kla­ger­ne, den ano­ny­me mob­ben og de man­ge som svik­tet.

Den de­len av bo­ken der han på til­na­er­met knaus­gårdsk vis skild­rer sitt eget liv fram mot ka­ta­stro­fen, er klart sva­ke­re enn den ana­ly­tis­ke de­len, hvor han for­sø­ker å for­stå hvor­dan svensk of­fent­lig­het fun­ge­rer, og den hud­løse sis­te de­len, hvor han prø­ver å skri­ve seg til­ba­ke til et nor­malt liv. Selv­ran­sa­kel­sen når ald­ri dypt nok til at den kjen­nes vir­ke­lig ekte, men det gjør til gjen­gjeld skild­rin­gen av hvor­dan det opp­le­ves for et in­di­vid å bli en ne­ga­tiv ny­het, å mis­te all kon­troll over eget liv, om­døm­me og jobb.

Vi har snak­ket len­ge om det jour­na­lis­tis­ke dre­vet, med et bil­de fra jak­ten, der al­le er etter deg. Men i da­gens medie­vir­ke­lig­het er det mer et kok, der da­gens el­ler ukens of­fer kas­tes om­kring og raskt hav­ner i en ver­ti­go­til­stand der det er umu­lig å vite hva som er opp og hva som er ned, og enda mind­re hvor nes­te an­grep vil kom­me fra. De ka­pit­le­ne hvor Vir­ta­nen be­skri­ver den­ne opp­le­vel­sen, bør ras­kest mu­lig bli pen­sum i jour­na­list­ut­dan­nin­gen både i Sve­ri­ge og and­re land.

For ham rak­net det først da de re­dak­tør­styr­te medie­ne åp­net bak­dø­ren til de so­sia­le og slapp inn stan­ken der­fra. Fol­ks grense­løse yt­rin­ger i so­sia­le medi­er er et stort, og øken­de, sam­funns­pro­blem i seg selv, men be­hand­lin­gen av Vir­ta­nen i sto­re avi­ser som Ex­pres­sen og Svens­ka Dag­bla­det var et used­van­lig lur­ve­te øye­blikk i svensk presse­his­to­rie. Hittil er fle­re enn 30 ar­tik­ler om ham felt i Pres­sens Opi­nions­nämnd, som til­sva­rer det nors­ke PFU. Det er – for­hå­pent­lig – en uslåe­lig ne­ga­tiv re­kord.

Selv­ran­sa­kel­sen har fore­lø­pig ute­blitt blant de svens­ke fe­mi­nis­te­ne som del­tok i den di­gi­ta­le lyn­sje­mob­ben og blant de svens­ke jour­na­lis­te­ne som i blod­tåka glem­te al­le reg­ler. Beg­ge bi­dro sterkt til at den nød­ven­di­ge ren­sel­se som Metoo kun­ne blitt også i Sve­ri­ge, i ste­det skap­te økt av­stand mel­lom kjøn­ne­ne. I 2014 kal­te an­nen­hver svensk mann seg fe­mi­nist. I dag er an­tal­let hal­vert.

TO­RE MEEK / NTB SCANPIX

Fredrik Vir­ta­nen har skre­vet bo­ken «Uten nåde» om å bli fan­get i Metoo-vin­den i Sve­ri­ge. De­ler av den bør bli pen­sum for jour­na­list­stu­den­ter, skri­ver vår an­mel­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.