Rein lese­fryd

Stavanger Aftenblad - - KULTUR -

BOK: Når Jón Kal­man Ste­fáns­son slip­pes løs, gir is­lands­ke liv opp­hav til en uen­de­lig­het av sa­ere og såre, svet­te og svi­re­ful­le for­tel­lin­ger, kja­er­lig­het og hat. Jón Kal­man Ste­fáns­son: His­to­ri­en om Ás­ta. Ro­man. 473 si­der over­satt av Tone Mykle­bost. Press.

Det kan va­ere vans­ke­lig inn­til det me­nings­løse å ar­ran­ge­re kon­kur­ran­ser om «de bes­te bø­ker», men når is­lands­ke Jón Kal­man Ste­fáns­son (1963) etter å ha blitt no­mi­nert hele fire gan­ger, fort­satt ikke har blitt til­delt Nor­disk råds lit­te­ra­tur­pris, be­gyn­ner det å na­er­me seg en forbi­gå­el­se. Hans ny­es­te ro­man på norsk er enda en kraft­full fon­te­ne av for­tel­lin­ger om en­kelt­per­soner, som lest sam­men med hver­and­re – og tid­li­ge­re ro­ma­ner av Ste­fáns­son – i sum kan for­to­ne seg som for­tel­lin­gen om et helt land og folk.

Den­ne gan­gen sier tit­te­len at det skal hand­le om «His­to­ri­en om Ás­ta», og det gjør nok den­ne nenn­somt og kløk­tig kom­po­ner­te ro­ma­nen også, men like me­get om hen­nes far, hen­nes far og de man­ge per­sone­ne hun har for­holdt seg til og levd med, els­ket og ha­tet, for­kas­tet og flyk­tet fra, fra barn­dom­men av til hun nå er en ald­ren­de kvin­ne. Men like me­get er «His­to­ri­en om Ás­ta» his­to­ri­en om hen­nes far, Sig­val­di, der han tid­lig i ro­ma­nen lig­ger på et for­tau i Stav­an­ger by etter å ha falt ned fra en sti­ge mens han mal­te et hus. Og der han blir lig­gen­de ro­ma­nen igjen­nom, mens li­vet ren­ner ut av ham og han selv går ut og inn av be­visst­hets­virv­ler og hal­lu­si­na­sjo­ner, og re­ka­pi­tu­le­rer sitt lan­ge liv.

Så for­tel­lin­gen be­gyn­ner der den slut­ter, med Sig­val­di som for­lot kone og barn da Ás­ta var li­ten, for hen­nes vak­re og ustyr­li­ge mor had­de en vill­skap i seg som ikke vare å leve med for jord­na­ere Sig­val­di. Han svik­tet dat­te­ren, fikk seg ny, norsk kone og flyt­tet til Stav­an­ger, der de to er i for­eld­res sted for Ástas dat­ter; for Ás­ta har ar­vet sin mors skjønn­het og (trass i sin sky og bly­ge usik­ker­het) hem­nings­løse livs­før­sel og fin­ner ikke ro i eget liv. På ro­ma­nens nå­tids­plan må hun va­ere i seksti­åre­ne, fort­satt vill­rå­dig med sin «tre­dob­le uni­ver­si­tets­ek­sa­men i uviss­het».

Den and­re ho­ved­mas­sen i ro­ma­nen er brev fra Ás­ta til sitt livs kja­er­lig­het, spredt gjen­nom hele boka. Så får le­se­ren se hvor­dan li­vet hen­nes, fa­rens, for­eld­re­nes, kja­eres­te­nes hen­ger sam­men, hvem Han er: «Hvis det ikke ly­der for­nuf­tig, så er det for­di det ikke er noen for­nuft i for­nuf­ten.» Men det er enda en flott ro­man fra Jón Kal­man Ste­fáns­son, som selv er «best til

å hus­ke det som ald­ri har fun­net sted».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.