Hek­tisk homse­sex med tåre­fyl­te for­vik­lin­gar

Stavanger Aftenblad - - KULTUR - Stei­nar Si­vert­sen

BOK: For­sert og fri­sin­na pa­rade­marsj i stiv­bein­te, sen­ti­men­ta­le kli­sjé­ar. Ås­mund H. Ei­ke­nes: Hå­kon. Ro­man. 206 si­der. Sam­la­get.

Verds­lit­te­ra­tu­ren er full av bø­ker som skild­rar kja­er­lei­ken mel­lom mann og kvin­ne. Slik sett er det bra at ein norsk ro­man­de­bu­tant grip fatt i ero­tikk og sam­liv knytt til per­son­ar av same kjønn.

Men når det er sagt - eg skul­le gjer­ne ha sett at den tabu­over­skri­dan­de, fla­te homse­for­tel­jin­ga til Ås­mund H. Ei­ke­nes (f. 1986) had­de vore av ein heilt an­nan lit­te­ra­er kva­li­tet.

Eg-stem­ma i den tre­del­te teks­ten til­høy­rer den 30-åri­ge gra­fis­ke de­sig­na­ren Hå­kon som fort­lø­pan­de, opent og ofte røft tar for seg sine tre vik­ti­gas­te sek­su­al­part­na­rar, sine am­bi­va­len­te emo­sjo­nar og tal­lau­se side­sprang.

Først får vi høy­re om kor­leis bro­tet med den val­de­le­ge macho-sam­bua­ren Ar­ve tvin­gar seg fram. Hå­kon får – sa­ers over­ras­kan­de, vil eg mei­na - den sja­lu, mus­kel­kraf­ti­ge part­na­ren gjen­nom flei­re år til å god­ta at han går på byen alei­ne, for så å kun­na hop­pa til køys med sta­dig nye, fra­man­de menn etter møns­te­ret «In­gen spørs­mål, all­tid kon­dom, in­gen kjens­ler.»

Like fullt for­lèt Hå­kon den do­mi­ne­ran­de, ang­ran­de, tryg­lan­de, tru­gan­de Ar­ve og flyt­tar inn hos den tryg­ge, sta­bi­le Stig som drøy­mer om rekke­hus og eit A4-liv sa­man med Hå­kon som han møt­te fyrs­te gong i eit tra­di­sjo­nelt dan­se- og sjek­ke­lo­ka­le i (Oslo) sen­trum.

Men dei­ra sam­liv blir kort­va­rig. Den upå­li­te­le­ge Hå­kon er utru sa­man med Tho­mas, ein flør­tan­de, pen stor­sjar­mør med svar­te krøl­ler, og for­te­ner ikkje Stigs til­lit.

I sum il­lust­re­rer den­ne soga om den løgn­ak­ti­ge eg-for­tel­ja­ren og hans tre senge­part­na­rar først og fremst at Stig har rett når han frust­rert slår fast: «Det hand­lar all­tid om sex. Meir sex, be­tre sex, meir spen­nan­de sex, og sex med nye folk. Hei­le tida. Med al­le. Ja­ev­la kåte ho­moar.»

For her kla­rer ikkje ak­tø­r­a­ne å «hal­da pik­ken i buk­sa», her flo­re­rer tunge­kys­sa og «Eg els­kar deg»fra­sen til over­mål, igjen og igjen og igjen, gjer­ne me­d­an sma­ken av saed på tun­ga sprei­er seg etter all pikk­su­gin­ga, her pus­tar ein tungt, bit i bryst­vor­ter, knar på rum­per, skjelv av lyst, støn­nar av smer­te, fø­ler seg fri, fø­ler seg sli­ten, fø­ler seg tom, og da helst i skug­gen av sta­dig nye or­gas­mar.

Kan hen­da er den­ne por­no­gra­fi­lik­nan­de sjong­le­rin­ga med mann­lege drau­mar, drif­ter, kjønns­or­gan både dris­tig, il­lu­sjons­laus og sjok­ke­ran­de. Men spe­si­elt san­se­leg el­ler ut­ford­ran­de er ikkje teks­ten. Med al­le sine ma­se­te re­fe­ran­sar til sex­lad­de mo­bil­mel­din­gar, med sine man­ge tå­rer som pres­sar seg fram og ob­li­ga­to­ris­ke spy­sce­ner fra bak­rus­land er det­te dess­ver­re først og fremst ein gnå­le­te, flat homse­ro­man som lef­lar med det ta­bu­ak­tig gro­ve og dyr­kar sen­ti­men­ta­le kli­sjé­ar av ty­pen: «To skade­skot­ne fug­lar, kla­re for nye even­tyr.»

Af­ten­bla­dets mel­dar mei­ner det er bra at Ås­mund H. Erik­sen grip fatt i ero­tikk og sam­liv mel­lom to av same kjønn, men skul­le ønskt seg ein heilt an­nan lit­te­ra­er kva­li­tet på ro­ma­nen «Hå­kon».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.