Det hend­te

Stavanger Aftenblad - - KULTUR -

y 22. mai y Hen­ning, Hen­nyIn­ter­na­sjo­nal dag for bio­lo­gisk mang­fold y Je­mens na­sjo­nal­dag. Hoved­stad Sa­na. y Bjørne­vok (opp­rin­ne­lig St.

Bern­hards­mes­se). y 352 Pa­ve Li­be­ri­us ble inn­satt. y 1455 Rose­kri­ge­ne: Førs­te slag ved St. Al­bans Hu­set York sei­ret. y 1564 På Ste­in­viks­holm over­ga den frans­ke ha­er­fø­re­ren Clau­de Collart seg etter å ha erob­ret Jämt­land og Trøn­de­lag for svens­ke­ne un­der sju­års­kri­gen. y 1762 Sve­ri­ge og Preus­sen un­der­teg­net Fre­den i Ham­burg. y 1809 Na­po­le­on ble be­sei­ret av Øs­ter­rike ved As­pern uten­for Wien. Det­te var hans førs­te vir­ke­lig svi­en­de ne­der­lag på det euro­pe­is­ke kon­ti­nen­tet. y 1819 SS Sa­vannah for­lot hav­nen i Sa­vannah, Ge­or­gia. Hun ble det førs­te damp­ski­pet som krys­set At­lan­ter­ha­vet da hun an­kom Li­ver­pool, Eng­land den 20. juni. y 1860 Bue­korp­set Skan­sens

Ba­tal­jon ble stif­tet. y 1874 Giu­sep­pe Ver­dis «Mes­sa da Requiem» ble ur­opp­ført i Mi­la­no. y 1875 Me­ter­sys­te­met ble

inn­ført i Nor­ge. y 1902 Stor­tin­get ved­tok Al­m­in­de­lig bor­ger­lig Straffe­lov. y 1902 Straffe­lo­vens be­stem­mel­se om døds­straff i Nor­ge i freds­tid ble fjer­net. y 1911 Fé­dé­ra­tion Cy­no­lo­gi­que In­ter­na­tio­na­le (FCI), et topp­or­gan for man­ge na­sjo­na­le ken­nel­klub­ber, ble opp­ret­tet. y 1927 Et jord­skjelv som mål­te 8,3 på Rich­ters ska­la i Tsing­hai, Ki­na, tok li­vet av ca. 200 000 men­nes­ker. y 1939 And­re ver­dens­krig: Tysk­land og Ita­lia un­der­teg­net Stål­pak­ten. y 1940 Faus­ke ble øde­lagt av

tys­ke bombe­fly. y 1946 Rute­fly­et til Stock­holm styr­tet da det tok av fra Forne­bu. 13 men­nes­ker om­kom, Blant dem for­fat­te­ren Ro­nald Fan­gen. y 1947 Den kal­de kri­gen: I et for­søk på å stop­pe kom­mu­nis­men, un­der­teg­net den ame­ri­kans­ke pre­si­den­ten Har­ry S. Tru­man en er­k­la­e­ring som se­ne­re ble kjent som Tru­man-dok­tri­nen. y 1957 Ens­li­ges Lands­for­bund ble stif­tet. y 1960 Et jord­skjelv som mål­te 9,5 på Rich­ters ska­la, se­ne­re kjent som Det sto­re jord­skjel­vet i Chi­le, ram­met det sør­li­ge Chi­le. Det er det kraf­tigs­te jord­skjel­vet som noen­sin­ne er blitt re­gist­rert. Minst 10 000 per­soner om­kom. y 1963 30 stats­le­de­re fra Afri­ka kom sam­men til et topp­møte i Etio­pia om kon­ti­nen­tal sam­ling. y 1966 Oslos førs­te t-bane­strek­ning fra Jern­bane­tor­get til Berg­krys­tal­len åp­net. y 1972 Cey­lon god­kjen­te en ny grunn­lov, skif­tet navn til Sri Lan­ka, og ble med i det bri­tis­ke sam­vel­det. y 1975 Med pre­si­dent Aase Lio­naes' dob­belt­stem­me bi­falt Odels­tin­get for­sla­get til lov om svan­ger­skaps­av­brudd, som til­lot abort på so­sia­le in­di­ka­sjo­ner. y 1980 Data­spil­let Pac-Man

ble lan­sert for førs­te gang. y 1985 En bil­bom­be i Bei­rut

drep­te 60 men­nes­ker. y 1990 Micro­soft ga ut Micro­soft Win­dows 3.0. y 1990 Nord- og Sør-Je­men

ble slått sam­men til Je­men. y 1992 Bos­nia og Her­cego­vi­na, Kroa­tia og Slo­ve­nia ble med­lem­mer av FN. y 1995 To Af­ten­pos­ten-jour­na­lis­ter ble ar­res­tert i Ke­nya da de skul­le dek­ke retts­sa­ken mot po­li­ti­ke­ren Koi­gi wa Wamwe­re. y 1998 I Nord-Ir­land stem­te 85 pro­sent ja til en freds­av­ta­le som skul­le få slutt på 30 år med krig mel­lom pro­tes­tan­ter og ka­to­lik­ker. y 1998 Lewin­sky-skan­da­len: En fø­de­ral dom­mer be­stem­te at Secret Ser­vice­agen­ter kan måt­te vit­ne i sa­ken. y 2003 FNs sik­ker­hets­råd ved­tok å opp­he­ve sank­sjo­ne­ne mot Irak. y 2004 Feli­pe, spansk tron­ar­ving, ble gift med Le­tizia Or­tiz Ro­ca­so­la­no etter at for­hol­det til nors­ke Eva San­num tok slutt. y 2017 En bom­be eks­plo­der­te ved Man­ches­ter Are­na rett etter en kon­sert med Aria­na Gran­de.

HO

På den­ne dag i 1998 be­stem­te en fø­de­ral dom­mer at Secret Ser­vice-agen­ter kan vit­ne i Mo­ni­ca Lewin­sky-skan­da­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.