For len­ge si­den i Af­ten­bla­det

Stavanger Aftenblad - - FOLK -

y Af­ten­bla­det ble re­di­gert av na­zis­te­ne fra 1943-1945

FOR 100 ÅR SI­DEN, 22. MAI 1919

Spørsmaa­let er ikke nytt tea­ter el­ler paa­byg­ning av det gam­le. Der er et tred­je al­ter­na­tiv, at dri­ve med det gam­le som det er ind­til vi­de­re. Det var ikke for rum­me­lig og luk­su­riøst i det gam­le Kris­tia­nia Tea­ter el­ler det gam­le Ber­gens Tea­ter, og dog er vort - - naar by­er­nes og sce­ner­nes stør­rel­se og krav tas i be­trakt­ning - i sin nu­va­eren­de skik­kel­se et pa­lads mot dis­se, hvor det al­li­ke­vel trods alt gik an at spil­le god ko­me­die. For­øv­rig gaar jeg ut fra at A/S Stav­an­ger Tea­ter in­tet fore­tar sig, for­in­den ak­tio­na­ere­nes me­ning er hørt.

L. W. H.

FOR 75 ÅR SI­DEN, 22. MAI 1944

Det er in­gen til­fel­dig­het når red­nings­sa­ken har fått en så stor til­slut­ning som til­fel­let har va­ert de se­ne­re år. Det skyl­des i førs­te rek­ke red­nings­skøy­te­ne selv. For det går ikke lang tid mel­lom hver gang vi hø­rer fra dem, gjen­nom avi­se­nes mel­din­ger om prakt­full dåd, om helte­mo­dig inn­sats ak­ku­rat i det av­gjø­ren­de øye­blikk. Det er de man­ge “små” til­fel­le hvor to-tre fiske­re er ber­get i sis­te li­ten det er de sto­re dra­ma­tis­ke hen­din­ger, da den ves­le red­nings­skøy­ten red­der hele skibs­be­set­nin­ger til­ba­ke til li­vet. Når sli­ke mel­din­ger lø­per inn går det gjer­ne en bøl­ge av be­geist­ring vel­vil­je gjen­nom det hele folk. Og den gir seg ofte ut­slag i øket opp­slut­ning om­kring den gode sak, som at­ter set­ter skøy­te­ne i stand til å fort­set­te sitt opp­of­ren­de vir­ke for tu­se­ner og at­ter tu­se­ner lands­menn. En dag i året ber Red­nings­sel­ska­pet al­le nord­menn å ten­ke litt over det­te å yte sin skjerv, stor el­ler li­ten. Det er ikke me­get man ber hver en­kelt om.

FOR 50 ÅR SI­DEN, 22. MAI 1969

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.