Ire­ne Lang­åker 100 år

Stavanger Aftenblad - - FOLK -

Ire­ne Lang­åker, Stol, er 100 år 23. mai.

Ju­bi­lan­ten er født i Dum­fries i Skott­land. Hun kom fra en stor fa­mi­lie og had­de sju søs­ken, hvor­av en bror som fort­satt bor i Dum­fries.

Hun ble gift med Jo­han Lud­vig Lang­åker fra Karm­øy 2. april 1941. I 1942/43 ar­bei­det hun sam­men med ham og var an­satt i 13 må­ne­der i den nors­ke ma­ri­nen på Rhynd Hou­se i Skott­land. Hun kom til Nor­ge i 1945 sam­men med Jo­han og sin ett år gam­le dat­ter. Hun bod­de først i Stav­an­ger-om­rå­det til de sam­men flyt­tet til Karm­øy i 1953 og da også med sin sønn. Hun har bodd og tri­ves fort­satt på Lang­åker med sin fa­mi­lie og gode na­bo­er. (NTB)

PRIVAT

Fra venst­re: tipp­olde­mor Lil­ly Vat­land, olde­mor Aud Vat­land, far­mor Ani­ta Hel­lie­sen, far As­bjørn Hel­lie­sen og dåps­bar­net Jone Tor­ger­sen Hel­lie­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.