Ing­var Brei­vik 90 år

Stavanger Aftenblad - - FOLK -

Ing­var Brei­vik er 90 år 22. mai.

Han hol­der seg selv og oss and­re i gang på en fan­tas­tisk måte med ut­hol­den­het og godt hu­mør! All­tid op­ti­mist, «det går godt» er hans munn­hell. Er det noen i fa­mi­li­en el­ler rundt han som tren­ger ei hånd er det ald­ri nei i hans munn.

Ing­var voks­te opp som yngs­te bror i en søs­ken­flokk på ni, og har bodd hele sitt liv i Brei­vik.

Han voks­te opp i tran­ge kår og la­er­te å ut­nyt­te res­sur­se­ne som sjø­en, jor­da og dyre­hold ga.

Store­bror Enok over­tok går­den Brei­vik, men av helse­mes­si­ge grun­ner måt­te han ha en å dri­ve sam­men med. Der­med blei også yngste­mann i søs­ken­flok­ken bon­de i Brei­vik. En li­ten gård med mye slit, men han klag­de ald­ri. For å for­sør­ge egen fa­mi­lie, og kun­ne flyt­te inn i eget hus i 1970, treng­te han fle­re inn­tekts­kil­der. I til­legg til bon­de og fisker har han va­ert sne­k­ker, fiske­opp­dret­ter og ikke minst jule­tre­sel­ger. Han har dre­vet med jule­tre­hogst og jule­tre­salg i na­er­me­re 75 år, og etter hvert fått med seg barn og barne­barn. Han star­tet opp sam­men med sin far i skole­al­der, på slut­ten av 2. ver­dens­krig. Da reis­te de med båt til Stav­an­ger med jule­tra­er, hvor traer­ne gikk fort unna! Nå fin­ner vi han på «Hil­le­våg­torjå» i de­sem­ber.

På «fri­ti­da» er han vakt­mes­ter, råd­gi­ver, skogsar­bei­der, sjå­før og el­lers det som trengs. Tar gjer­ne og litt krep­se- og hum­mer­fis­ke. Mye hol­der han fort­satt på med, en ro­lig pen­sjo­nist­til­va­er­el­se er uak­tu­elt!

Først og fremst er han en glad fa­mi­lie­mann, og vi gle­der oss til å fei­re ham 25. mai, sam­men med hans tro­fas­te føl­ge­svenn i snart 62 år, mor Ka­ri som fyl­te 85 år i april.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.