Ukens Hus­mor tips: Nr.41

Stavanger Aftenblad - - FOLK -

Den sto­re KLORIN-flas­ken kan med hell bru­kes til vare­pot­ter for bloms­te­ne. Skja­er av i pas­se høy­de og kle dem med kon­takt­pa­pir. Det fåes i al­le mønst­re og far­ger. Jeg valg­te noe som lig­net teak, som jeg bru­ker i vin­du­ene. El­lers har jeg også brukt noe som lig­ner mar­mor. Tar seg rik­tig bra ut. Jeg la­get også hull i øvers­te kant, og vips så had­de jeg al­le ti­ders vegg­pot­te til slyng­plan­ten.

Send De­res Hus­mor­tips til Klor­in­fab­rik­ken AS Nord­strand­vei­en 71, Nord­strands­høg­da.

Tips som bru­kes ho­no­re­res med kr. 25,-.

FOR 25 ÅR SI­DEN, 22. MAI 1994

Oslo (NTB): Re­gje­rin­gen god­kjen­te i stats­råd fre­dag pla­ne­ne om ut­vin­ning av olje fra Troll Vest gass­pro­vins. Ut­byg­gin­gen be­står av en un­der­vanns­in­stal­la­sjon med inn­til seks brøn­ner. I førs­te om­gang skal ope­ra­tø­ren Norsk Hydro byg­ge ut fire brøn­ner. Ol­jen skal fø­res i land på Mong­stad. Pro­duk­sjons­start er plan­lagt til 1. ok­to­ber 1996.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.