Dok­tor­grad om helse­hjelp ved lang­va­ri­ge smer­ter

Stavanger Aftenblad - - FOLK -

ved de of­fent­li­ge smerte­kli­nik­ke­ne. Det­te skyl­des ho­ved­sa­ke­lig mang­len­de res­sur­ser og lan­ge vente­lis­ter.

I al­le Gjes­dals tre del­stu­di­er ble det be­nyt­tet in­di­vi­du­el­le forsk­nings­in­ter­vju­er. For å ut­fors­ke helse­hjel­pen ved lang­va­ri­ge smer­ter fra fle­re per­spek­tiv, ble både pa­si­en­ter som mot­tar helse­hjelp for lang­va­ri­ge smer­ter, og syke­plei­ere an­satt ved of­fent­li­ge smerte­kli­nik­ker fra al­le de fire helse­re­gio­ne­ne i Nor­ge, in­klu­dert i stu­di­en. To­talt ble 18 per­soner som le­ver med ikke­kreft­re­la­tert smer­te og 10 syke­plei­ere an­satt ved 10 uli­ke smerte­kli­nik­ker i Nor­ge in­ter­vju­et. Me­tode­tri­an­gu­le­ring som kom­bi­ner­te de to per­spek­ti­ve­ne (syke­plei­er og pa­si­ent) ble brukt i den sis­te del­stu­di­en.

Fun­ne­ne un­der­stre­ker be­ho­vet for bed­re til­gang til og inn­hold i helse­hjel­pen som til­bys ved lang­va­ri­ge ikke-kreft­re­la­ter­te smer­ter. Det­te vil kre­ve mer res­sur­ser og kom­pe­tan­se hos helse­per­so­nell. Fun­ne­ne ty­der også på at mer fo­kus på kon­ti­nui­tet er nød­ven­dig for å for­bed­re in­for­ma­sjons­fly­ten, slik at pa­si­en­te­ne ak­tivt kan del­ta i egen be­hand­ling samt be­hand­lings­valg. Det­te kan også styr­ke pa­si­en­te­nes mu­lig­he­ter for egen­hånd­te­ring av smer­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.