Per­so­na­lia

Stavanger Aftenblad - - FOLK -

y Ki­ne Gjes­dal (34) fra Stav­an­ger er ut­dan­net syke­plei­er, har mas­ter­grad i helse­vi­ten­skap og er an­satt som første­ama­nu­en­sis ved Det helse­vi­ten­ska­pe­li­ge fa­kul­tet ved UiS.

DOK­TOR­GRAD: Ki­ne Gjes­dal, bil­det, har fors­ket på helse­hjelp ved lang­va­ri­ge smer­ter som ikke skyl­des kreft. Hun dis­pu­te­rer for ph.d.-gra­den i hel­se og medi­sin ved Uni­ver­si­te­tet i Stav­an­ger 23. mai 2019. «Av­hand­lin­gen har tit­te­len Ex­plo­ring expe­ri­en­ces of chro­nic pain ca­re from the per­s­pec­ti­ves of pa­ti­ents and nur­ses: A qua­li­ta­ti­ve study».

Hun har fun­net at det er be­ty­de­li­ge gap mel­lom op­ti­mal be­hand­ling og fak­tisk be­hand­ling av lang­va­ri­ge ikke-kreft­re­la­ter­te smer­ter. Ga­pet skyl­des at smerte­be­hand­lin­gen pa­si­en­ten får er lite til­pas­set den en­kel­te pa­si­ent. En an­nen år­sak er at in­for­ma­sjons­ut­veks­lin­gen ikke er god nok, ver­ken mel­lom pa­si­ent og be­hand­ler, el­ler mel­lom be­hand­le­re på uli­ke tje­neste­nivå.

I til­legg er det kre­ven­de å or­ga­ni­se­re tverr­fag­lig helse­hjelp

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.