To nye forsk­nings­sent­re får sta­tus som sent­re for miljø­venn­lig ener­gi

Stavanger Aftenblad - - FOLK -

OSLO: To forsk­nings­sent­re ved NTNU i Trond­heim og Uni­ver­si­te­tet i Oslo er til­delt 200 mil­lio­ner kro­ner fra Nor­ges forsk­nings­råd.

De to sent­re­ne skal fors­ke på ut­vik­ling av miljø­venn­lig ener­gi (FME) ut ifra et sam­funns­vi­ten­ska­pe­lig per­spek­tiv og på sam­spil­let mel­lom tek­no­lo­gi og sam­funn.

Det er Nor­we­gi­an Cent­re for Energy Tran­sition stra­te­gies (NTRANS) ved NTNU i Trond­heim og INCLUSIVE Decar­boniza­tion and Energy tran­sition ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo som har fått sta­tus som FME-sent­re.

– Jeg er glad for å vi­dere­føre sat­sin­gen på sent­re for sam­funns­vi­ten­ska­pe­lig energi­forsk­ning. Tek­no­lo­gi­en ut­vik­ler seg raskt, og i åre­ne fram­over skal vi gjen­nom sto­re end­rin­ger på vei­en mot lav­ut­slipps­sam­fun­net. Vi tren­ger sam­funns­fag­lig forsk­ning for å va­ere best mu­lig rus­tet i den­ne pro­ses­sen, sier olje- og energi­mi­nis­ter Kjell-Bør­ge Frei­berg (Frp). (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.