Brød og til­gi­vel­se

Stavanger Aftenblad - - FOLK - Ki­an Re­me

Jeg sier de­re: Be, så skal de­re få. Let, så skal de­re fin­ne. Bank på, så skal det luk­kes opp for de­re. For den som ber, han får. Den som le­ter, han fin­ner. Og den som ban­ker på, skal det luk­kes opp for. Luk 11,9-10

DA­GENS ORD: Er det lov for oss tro­en­de å tvi­le på bøn­nens makt? Hvor­dan kan vi an­net? Det er en dyp men­nes­ke­lig er­fa­ring at vi ikke får når vi ber. At vi ikke fin­ner. At dø­ra for­blir stengt.

Dis­se or­de­ne var ret­tet til Jesu na­er­mes­te. Kan­skje Je­sus ut­rus­tet dem mer kraft­fullt enn oss som vir­rer gjen­nom li­vet med både tro og tvil?

Je­sus la­er­te oss å be. For man­ge år si­den satt jeg rundt et bord i Bet­le­hem med noen pa­le­stins­ke krist­ne ven­ner, en tysk teo­log og en sy­risk-or­to­doks prest fra Irak. Tys­ke­ren og jeg kom i snakk om hvor man­ge en­kelt­bøn­ner Fa­der­vår var sam­men­satt av: Syv el­ler ni? Den sy­risk-or­to­dok­se pres­ten suk­ket og sa om­trent det­te: «Det er så ty­pisk for de­re i Ves­ten. De­re kjen­ner ikke Midt­østens språk og kul­tur. Fa­der­vår star­ter og slut­ter med å gi aere til den him­mels­ke Far. Mel­lom dis­se bloms­te­ne fin­nes det egent­lig bare to bøn­ner: Bønn om dag­lig brød, og bønn om til­gi­vel­se.»

Gud har ut­rus­tet vår ver­den med nok brød til al­le. Det er vi men­nes­ker som har ro­tet det til. Vi til­hø­rer mindre­tal­let som tar mer enn vi tren­ger, mens man­ge sul­ter og dør.

Gud til­gir oss – og kre­ver av oss at vi til­gir hver­and­re. Gud stil­ler opp med brød og til­gi­vel­se – og ut­ford­rer oss til å gjø­re det sam­me. Be – og de­re skal få …

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.