Slik var kam­pen

Stavanger Aftenblad - - SPORT -

mot Kris­tian­sund 2-3 etter å ha le­det 2-0. Det var ty­de­lig at det skul­le re­van­sje­res. Og Vi­king fikk trøb­bel på di­rek­ten på Aker Sta­dion.

Et sprud­len­de og godt Mol­de-lag sat­te Vi­king-for­sva­ret un­der ko­los­salt press de førs­te mi­nut­te­ne. Og etter ti mi­nut­ter send­te Mat­tias Moström hjemme­la­get i le­del­sen etter et prakt­an­grep. Da had­de MFK al­le­re­de mis­brukt to gode sjan­ser. Mol­de eide kam­pen full­sten­dig i den­ne pe­rio­den, Vi­king løp i mel­lom og var ver­ken opp­finn­som­me el­ler pre­si­se da de først fikk tak i bal­len.

av på far­ten og Vi­king fikk va­ere med på sa­ke­ne. Det ut­nyt­tet Bjar­ne Bernt­sens gut­ter godt. To gode over­gan­ger re­sul­ter­te i to dår­li­ge av­slut­nin­ger. Tom­my Høi­land sør­get for ba­lan­se i regn­ska­pet da han ut­lig­net mot sine gam­le ven­ner i Mol­de. Men fire mi­nut­ter se­ne­re var Mol­de til­ba­ke i le­del­sen. Nok et flott an­grep tok Vi­king på sen­gen, og Ohi Omoi­juanfo, kam­pens sto­re spil­ler, kri­get inn 2-1. Vi­king hang i tau­ene, selv om la­get kom seg etter en tung start.

hand­let i grunn bare om ett lag. Vi­king fikk seg en fot­ball-lek­sjon de sent til glem­me og Mol­de sco­ret tre gan­ger. Omoi­juanfo sto bak to av sco­rin­ge­ne.

Kam­pen ble på man­ge må­ter punk­tert da Mol­de fikk straf­fe like etter hvi­len. Vi­king had­de null og niks å kom­me med og var sjanse­løse på po­eng. Omoi­juanfo sco­ret tre gan­ger, Mol­des sis­te mål gikk via Sond­re Bjørs­hol og inn bak Amund Wich­ne som tok over for en ska­det Iven Aust­bø halv­veis.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.