Bernt­sen er ikke skremt av nivå­for­skjel­len

Stavanger Aftenblad - - SPORT - Kje­til Flyg­ind kje­til.flyg­[email protected] af­ten­bla­det.no

MOL­DE/

STAV­AN­GER: Vi­king og Mol­de be­fin­ner seg for ti­den på to for­skjel­li­ge fot­ball­pla­ne­ter. Men av­stan­den er ikke skrem­men­de stor, me­ner Bjar­ne Bernt­sen. Vi­king slapp inn fem mål for and­re gang den­ne vår­en da se­rie­le­der Mol­de i sto­re pe­rio­der her­jet i man­da­gens kamp. Et spille­su­gent og i norsk mål­stokk stjerne­spek­ket Mol­de-lag, gjor­de som de vil­le.

VI­king-tre­ner Bjar­ne Bernt­sen er­kjen­te etter kam­pen at la­get hans var sjanse­løse, spe­si­elt i 2. om­gang.

Men etter noen ti­mer på pu­ten i Mol­de og et par fly­tu­rer se­ne­re, var Bernt­sen mer op­ti­mis­tisk når han vur­de­rer pre­sta­sjo­nen, re­sul­ta­tet og de to klub­be­ne.

– Jeg sy­nes ikke det er så langt opp for oss. Det var langt opp i 2. om­gang, men ikke i 1. om­gang. Med noen små og for­nuf­ti­ge jus­te­rin­ger, er det ikke langt opp. Jeg ser på in­gen måte svart på det, sier Bernt­sen til Af­ten­bla­det.

20 år i top­pen

Vi­king har uan­sett fått en god start på se­son­gen og står med 14 po­eng på ni se­rie­run­der. Det er ab­so­lutt god­kjent og vel så det.

Etter ned­ryk­ket i 2017 har Vi­king lagt pla­ner for å gjen­rei­se klub­ben. Førs­te fase var å ryk­ke opp til Elite­se­ri­en igjen. Fase to be­står i å sta­bi­li­se­re seg i di­vi­sjo­nen, mens fase tre hand­ler om å byg­ge klub­ben vi­de­re.

Der­for var mø­tet med Mol­de in­ter­es­sant. I idyl­lis­ke Roms­dal hol­der alt­så Nor­ges bes­te lag til. De sis­te 20 åre­ne har klub­ben stort sett va­ert et lag i top­pen av norsk fot­ball, sett bort fra ned­ryk­ket i 2006.

De har tre se­rie­gull, to cup­gull og tre se­rie­sølv de ti sis­te åre­ne. For 20 år si­den del­tok la­get i Cham­pions League, men har også so­lid er­fa­ring fra Euro­pe League de sis­te åre­ne.

Med en sterk øko­no­mi, som gjør de i stand til å kon­kur­re­re om de bes­te spil­ler­ne, har Mol­de be­fes­tet sin po­si­sjon her hjem­me. Godt hjul­pet av duo­en Røk­ke og Gjel­sten som står bak Aker Sta­dion, i til­legg til at de har spyt­tet et be­ty­de­lig an­tall mil­lio­ner inn i klubb­kas­sen.

I Vi­king er si­tua­sjo­nen en gans­ke an­nen. Øko­no­mi­en har lagt kla­re dem­pe­re på am­bi­sjo­ner og mu­lig­he­ter for ut­vik­ling. For­di uten en so­lid øko­no­mi og for­ut­sig­bar­het, er det vri­ent å ta opp kam­pen med de al­ler bes­te.

Det vet Bjar­ne Bernt­sen bed­re enn de fles­te. Der­for har han også snak­ket mye om det vei­skil­let han me­ner Vi­king står ved nå.

Ikke sam­men­lign­bart

– Jeg sy­nes vi dri­ver godt med de res­sur­se­ne vi har i Vi­king. Du vil all­tid ha litt mer. Men det er ikke sånn at pen­ger be­tyr alt. Da skul­le Ro­sen­borg va­ert su­ve­re­ne, det er de ikke. Det gir oss in­gen trøst at pen­ger ikke gir auto­ma­tisk suk­sess, men det går an å dri­ve bra uten å va­ere blant dem som bru­ker mest.

– Bør det va­ere mu­lig å få det til i Stav­an­ger når vi ser hva de har fått til i lil­le Mol­de?

– Ikke nød­ven­dig­vis. Vi vet al­le hva Røk­ke og Gjel­sten har be­tydd der oppe, men Mol­de har også gjort en vel­dig god jobb selv. Det skal de ha ros for. De har fått inn de ret­te spil­ler­ne, solgt dyrt og tjent gode pen­ger. Vi le­ter ikke en­gang på sam­me hyl­le som Mol­de hen­ter fra. De be­stem­te seg for å bli en se­riøs ut­ford­rer til se­rie­gul­let og var den klub­ben som kjøp­te mest før den­ne se­son­gen. I øye­blik­ket kan vi ikke sam­men­lig­ne oss med Mol­de.

Vi­king had­de nes­ten et helt lag av lo­ka­le spil­le­re el­ler spil­le­re med en viss lo­kal til­hø­rig­het i Ro­ga­land som spil­te man­dag kveld. Mol­de had­de noen få fra sitt dis­trikt.

– Vi har valgt en litt an­nen vei. Der­for må vi tåle å få noen til­bake­slag uten at vi blir «shaky». Pen­ger er uan­sett ikke alt. Du må job­be godt in­nen­for de ram­me­ne du har en­ten du har mye el­ler lite, det er hele nøk­ke­len. Og det fø­ler jeg vi gjør, sier Bernt­sen.

Al­le­re­de torsdag er det nye opp­ga­ver for Vi­king. Da helt i and­re en­den av ska­la­en. Vi­king mø­ter Hin­na fra 4. di­vi­sjon til lo­kal­opp­gjør.

Vi­king had­de nes­ten et helt lag av lo­ka­le spil­le­re el­ler spil­le­re med en viss lo­kal til­hø­rig­het i Ro­ga­land som spil­te man­dag kveld.

Mol­de had­de noen få fra sitt dis­trikt.

SVEIN OVE EKORNESVÅG / NTB SCANPIX

Vi­king-keeper Iven Aust­bø måt­te gi seg etter én om­gang i Mol­de man­dag. Han pluk­ket to bal­ler ut av net­tet, Amund Wich­ne, som kom inn ved pau­se, måt­te hen­te ut tre bal­ler. Vi­king var sjanse­løse mot se­rie­le­de­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.